H/F Prøvestenen

Ordensregler

ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN PRØVESTENEN

§1. Lejeren skal gennem sin haveforening være medlem af Kolonihaveforbundet.

§2. Lejeren forpligter sig til enhver tid at overholde de af foreningen lovligt vedtagne regler og bestemmelser, anvisninger og regler fra udlejer, Københavns Kommune, er lejer også forpligtet til at overholde.

§3. Der må ikke bygges på havelodderne uden forudgående henvendelse til bestyrelsen med måltegning af have og hus i to eksemplarer, byggeri må ikke påbegyndes før der foreligger skriftlig tilladelse fra bestyrelsen/kredsen. dispensationer søges gennem bestyrelsen, men gives af udlejer, Københavns Kommune.

§4. Der må ikke ske ændring af vandledningsførelsen. Der må ikke monteres permanente aftapninger fra fælles vandhaverne til de enkelte haver. Der må kun vandes manuelt med slange/kande. Vandingsforbud udstedt af udlejer, Københavns Kommune, skal respekteres.

§5. Hvert medlem skal holde sin have og de til haven tilstødende dele af havegangene rensede og fri for ukrudt, ryddepligten gælder til midt på havegangen.

Stk. 2. Havearbejdet skal være påbegyndt senest 1. maj.

Stk. 3. Enhver havelejer skal deltage i pligtarbejde for haveforeningen efter bestyrelsen anvisninger.

Stk. 4. Hække skal holdes klippede så det er muligt at passere og hækhøjde må ikke overstige max. 1.80m, hegn må heller ikke overstige max. 1.80 m. og skal sættes mindst 40 cm. fra skel, så hækken kan passes og klippes på begge sider.

§6. De lejede havelodder må ikke overdrages, udlånes eller videreudlejes uden bestyrelsens skriftlige tilladelse.

Stk. 2. Haven skal passes af lejeren selv, ved længerevarende sygdom eller længerevarende ferie der meddelt bestyrelsen kan der gives skriftlig dispensation. Hvis man ikke ønsker at fortsætte lejemålet, skal man udmelde sig ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk. 3. Det er ikke muligt at bytte haver i første sæson.

§7. Lejere, der trods henstilling fra bestyrelsen, helt eller delvis undlader at dyrke sit havelod, ikke betaler kontingent eller anden lovlig vedtaget pengeydelse til tiden, eller i øvrigt begår grove overtrædelser af reglerne, kan efter at have fået skriftlig advarsel, opsiges i henhold til de i vedtægterne godkendte varsler.

Stk.2. Gæster er havelejers ansvar i forhold til vedtægter og ordensregler, samt bestyrelsens anvisninger.

Stk. 3. Bestyrelsen har mulighed for at udstede en karantæne til medlemmer eller deres gæster, der ikke overholder gældende ordensregler, vedtægter, eller er til direkte gene for andre medlemmer ved deres handlinger eller opførsler.

En karantæne udstedes kun efter med en høring af de implicerede parter, der kan dog i grove tilfælde udstedes en ”straks karantæne”, der dog skal følges op af en høring af de implicerede parter.

§8. Nødvendig knallert- og cykelkørsel skal ske under hensyn til alle medlemmers sikkerhed og med max. 10 km/t.

Stk. 2.  Løse hunde er forbudt på alle haveforeningens fællesarealer.

§9. Det er ikke tilladt at have campingvogne og stationære telte i haverne og på haveforeningens fællesarealer.

Stk. 2. Opbevaring af både og parkering i haverne er ikke tilladt, opbevaring af byggematerialer ud over til eget brug er ikke tilladt.

§10. Nødvendig kørsel med biler på havegangene skal holdes på et minimum og med max. 10 km/t., nødvendig kørsel med biler betragtes som kørsel med dårligt gående medlemmer/gæster, eller aflæsning af byggematerialer.

Stk. 2. Det er ikke tilladt at parkere på havegangene eller vigepladserne, trailere med byggematerialer er tilladt i haverne i en byggeperiode.

§11. Kontingent delt i to rater skal være betalt senest hhv. 1. april og 1. juli.

§12. Badebassiner på op til 200 er gratis at fylde, større bassiner må kun opstilles efter særlig aftale med bestyrelsen, pris for vand aftales i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Trampoliner placeres og benyttes med fornøden respekt for naboerne.

§13. Alle huse skal rottesikres efter gældende regler.

HUSK:

ALT køkkenaffald skal i affaldscontainer og ikke på jorden pga. rotteplagen.

Alm. Haveaffald efter bestyrelsens anvisninger og IKKE på skråningerne.

Afbrænding er haverne er strengt forbudt pga. brandfaren.

Spar på vandet, vand er dyrt for haveforeningen.

Glæd dig selv og dine naboer, hold haven i orden og respekter dine naboer i tale og opførsel, så vi kan have Danmarks bedste haveforening.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i marts 2015. Revideret i juni 2017.