H/F Prøvestenen

Standardside

Ordinær Generalforsamling i h/f Prøvestenen fredag, 25. februar

2011 kl. 19.00.

1. Velkomst

Orientering om rygerum alternativt gaden.

1 minuts stilhed i respekt for de medlemmer af haveforeningen, der ikke er

mere.

Rettelse af diverse trykfejl

2. Valg af dirigent

Knud Sebens blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet.

Gennemgang af dagsordenen.

3. Valg af 3 medlemmer til stemmeudvalg

Sussie have 5N, Kim Jørgensen have 90N, Lone have 118N

4. Beretning

(bilag A) v/Nils Tornbo

Tilføjelser til allerede udsendt beretning:

Der er lavet en video om vores flytning. Der orienteres ved opslag, når den er til

salg.

TV Lorry har ligeledes lavet et indslag om indflytningen, hvori flere af vore

medlemmer optræder.

Vi udsendte i slutningen af januar brev med frankeret svarkuvert vedrørende

afregning for flytning, sokkelsten mv. og bad om tilbagemelding inden 15.

februar d.å. Der mangler stadig nogle stykker. Hvis de ikke er modtaget inden

1. marts d.å. anses afregningen for godkendt.

Vi har modtaget ca. 50 klager over regning for flytning af sten mv. fra Per Brix.

Vi var dog nødsaget til at give en foreløbig accept af regning i december 2010

for at få frigivet pengene fra kommunen til Skanska og Lastbilcentralen.

Klagerne vil blive behandlet på et møde med Skanska senest medio marts

sammen med gennemgang af regnskab og bilag fra samme. I den forbindelse vil

vi også påtale, at vor nye generator forsvandt i en w/e, hvor der blev afholdt

brandøvelse.

Der har været klager fra Lillenok, som ligger væsentlig lavere end vi i terrænet

og derfor er blevet oversvømmet af afløb fra vor haveforening bl.a. på gr. af

erodering af skråningerne. Kommunen vil samtidig med oprensning af grøfter

ændre forløbet, så vandet ikke løber til Lillenok. I den forbindelse skal det

siges, at det er os forbudt at grave afløbsrender til grøfterne. Hvis forbudet

overtrædes, bliver udgiften til udbedring pålagt den pågældende havelejer.

Nyt byggereglement udsendt fra Nils, hvori det fremgår, at havens

eneste

tilladte bygning

nu må fylde 15 % af grunden. At totalhøjden fra jord til top af

eventuelle tårn og spir er ændret til 4m betyder

ikke

, at der må bygges

sovehems. Vor status som daghaver er desværre ikke ændret. Bygningen er

fortsat et ”udhus” og ikke et ”hus”.

Før igangsættelse

af eventuelt byggeri skal

målfast tegning afleveres til bestyrelsen. Kommunen giver ikke dispensation,

det er undersøgt. Hvis man alligevel selv vil forsøge sig, skal ansøgning

fremsendes i 3 eksemplarer til hhv. kommunen, bestyrelsen og

kolonihaveforbundet.

I forbindelse med forhandlinger om satsen på jordleje har vi protesteret imod at

betale leje for den store græsplæne, som er til pynt. Vi må ikke grave eller lave

ændringer på grund af nedgravet el-ledning. Vi forventes dog at slå græsset.

Loftet over huspriserne bortfalder, men forvent ikke at blive millionærer,

dersom i ønsker at sælge. Haverne kan forsat kun overtages ifølge ventelisten

og efter en vurdering af vort vurderingsudvalg, som kommer på

kolonihaveforbundets kursus i nærmeste fremtid for at lære det regelsæt, vi nu

hører under. Det skal bemærkes, at køber ikke er tvunget til at overtage/købe

eventuelt løsøre.

Bestyrelsen vil på grund af de ændrede forhold udarbejde nye vedtægter, som

vil komme til afstemning senest ved næste generalforsamling.

Spørgsmål, bemærkninger og svar til beretningen:

Have?

klager over jordens kvalitet og uigennemtrængelighed og over at haven

er dækket af vand.

Helge have 63N,

som er murermester klager over det samme og siger, at det

bliver ikke bedre med tiden.

Marianne have 29N

er utilfreds med, at vi først nu har fået at vide, at grunden

må bebygges med 15 %. Hun ville have placeret sit hus anderledes, hvis hun

havde vidst, at man måtte bygge til.

Svar:

Dræn er ok, men der behøves tid før jorden er gennemtrængelig. Med

hensyn til byggeprocent har vi først i januar fået at vide, at vi nu må have et

udhus op til 15 % af grundens størrelse.

Helge have 63N

mangler hække, men går ud fra at hække bliver plantet, så man

kan se skellet.

Svar:

Landmåler har målt igen, men vi vil tilkalde ham, hvis det bliver

nødvendigt.

Karin have 147N

spørger om dræn, da hendes have er en sø.

Janni have18N:

Hvornår må vi sætte hegn op og hvor tæt på hæk må det være?

Svar:

Hegn må være 180cm højt. Det er et krav fra kommunen, at der skal være

hæk om alle haver.

Jeannette have135N

: er ikke tilfreds med krav om hæk.

Kim have 135N

: problemer med at grave dybt nok til at placere flagstang

Friis have 67S

: hvorfor er hæk sat inde på grunden, når der er tydelig

afmærkning, hvor den skal være?

Gunnar have 99N

: Hvorfor 2.5m fra bagskel.

Gitte Have 92N:

Haven en losseplads med store sten og murbrokker en halv

meter nede.

Svar

: Reglerne kan ikke ændres vedr. afstand fra skel.

Pernille og Allan har klaget over Per Brix.

Beretningen blev vedtaget med 2 stemmer imod.

5. Regnskab

a) Regnskab for 2010

(bilag B) fremlagt af Nils

Flemming have 4N

stiller spørgsmål vedr. telefonregningen.

Gitte have 92N

: stiller spørgsmål vedr. Vedligeholdelse og

pligtarbejde.

Regnskab vedtaget med 2 stemmer imod

.

b) Budget for 2011

(bilag C) v. Nils.

Gitte have 92

N stiller spørgsmål om betaling af køreplader.

Svar:

Skanska skal betale for dem i det gamle område, men vi skal

betale i det nye område.

Helge have 63N

ønsker at se de aftaler, der er indgået mellem os og

kommunen.

Svar:

Nils henviser den kopi af aftalen, der har ligget til gennemsyn på

kontoret i over 2 år.

Budgettet vedtaget

.

c) Fastsættelse af kontingent for 2011

(bilag C) 1275 kr. i kontingent

525 kr. i jordleje.

Kenneth have 52N

spørger hvor de 525 ryger hen.

Svar:

Til kommunen.

Vedtaget.

.

6. Indkomne forslag: ingen.

7. Valg til bestyrelsen

a) Kasserer Leon Larsen afgår efter tur. Kan genvælges

.

Genvalgt.

b) Bestyrelsesmedlem Jørgen Jørgensen afgår efter tur. Kan

genvælges

.

Lone have 118N stiller op. I 1. skriftlige afstemning var stemmerne

lige. Efter omvalg blev Jørgen genvalgt.

c) Suppleant, Maria have 24S genvalgt.

d) Vurderingsudvalg Johnny, Steen og Ulrik. Genvalgt.

e) Revisorer. Sussie genvalgt. Lone valgte at gå af som revisor. Linda

have 9N nyvalgt.

f) Festudvalg. Jeanette have 135N, Gunnar have 99N og Helge have

63N er de sovende agenter, som bliver vækket, når vi igen får

mulighed for at holde fest.

8. Eventuelt:

Intet til eventuelt.

Dirigenten takkede for (næsten) god ro og orden og generalforsamlingen

var slut.

Dirigent Knud Sebens Formand Nils Tornbo Referent

Jennie Riel