H/F Prøvestenen

BYGGEREGLEMENT

Byggevejledning Juni 2019

Brugervejledning bygning ændring af Hus, terasse, drivhus m.m.

Under punkt 2 kan i se i skal have en ejerfuldmagt, denne udfyldes af bestyreslen inden i ansøger

Til alle havelejere i Kreds 1, Hovedstaden Syd med have beliggende på Københavns Kommunes jord.

Københavns Kommune har ændret praksis for behandling af byggeansøgninger vedrørende kolonihaver. Hidtil har byggeri i Kolonihaveforbundets haveforeninger på kommunens arealer, som udgangspunkt, blot skullet opfylde kravene i lejekontrakten med kommunen. Tilladelse til byggeri, der opfyldte kravene i lejekontrakten, blev meddelt af Kredsen.

Bygningsreglement 2018 gælder nu som udgangspunkt for alt byggeri, dvs. også for kolonihavehuse. Det betyder, at bygningsreglement 2018 skal være overholdt i sin helhed, når du:  bygger et kolonihavehus,  foretager til- og ombygninger eller  foretager andre forandringer i dit kolonihavehus.

Dette betyder, at bestyrelsen i haveforeningen og Kredsen – indtil videre - ikke længere kan udstede byggetilladelser. Byggeansøgninger skal fremover indsendes til og behandles af Center for Bygninger, som hører under kommunens Teknik & Miljøforvaltning. Proceduren er som følger:

1. Der udfærdiges en komplet tegning af alt byggeri på grunden samt beskrivelse af materialevalg. 2. Ansøgning om ejerfuldmagt indhentes enten på Kreds 1 hjemmeside eller i foreningen. 3. Ansøgning om ejerfuldmagt fra Københavns Ejendomme skal ske online via https://kobenhavnsejendomme.kk.dk/ hvorefter der klikkes på fanen ”BRUGER” og derefter klikkes på ”ANSØGNING OM FULDMAGT/BYGGETILLADELSE”. Herefter udfyldes ansøgningsformularen, hvor der skal vedhæftes en beskrivelse af byggeriet inklusiv målfaste tegninger samt tilladelsen fra kreds og forening. 4. Når ansøger modtager Ejerfuldmagt retur fra Københavns Ejendomme, kan ansøgning om byggetilladelse sendes til Københavns Kommunes bygningsmyndighed, Center for Bygninger, som hører under Teknik- & Miljøforvaltningen. Ansøgningen skal indsendes online via Byg & Miljøsystemet: https://www.bygogmiljoe.dk/ og skal indeholde Ejerfuldmagten fra Københavns Ejendomme samt tegninger og beskrivelse af byggeriet.

Venlig hilsen

Amy Lauridsen Formand, Kreds 1, Hovedstaden Syd

BYGGEREGLER FOR H/F PRØVESTENEN

NEDENSTÅENDE BYGGEREGLER ER UDARBEJDET I SAMARBEJDE MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE OG KREDS 1.

1. DET BEBYGGEDE AREAL MÅ IKKE OVERSTIGE 15% AF GRUNDENS STØRRELSE I M2. MAX 25 M2.

DER MÅ KUN OPFØRES EN BYGNING PÅ HAVELODDEN. 

EN ÅBEN TERRASSE ER TILLADT OG MÅ SAMMENBYGGES MED HUSET ELLER PLACERES ET ANDET STED PÅ GRUNDEN.

EN OVERDÆKKET TERRASSE SKAL VÆRE ÅBEN I MINDST HELE DEN ENE SIDE MED ET BRYSTVÆRN PÅ MAX 1,0 M.

ET DRIVHUS ER TILLADT, NÅR DET KUN BRUGES TIL DRIVHUS. MÅ IKKE OVERSTIGE 9,9 M2. LEGEHUS MAX 4,9 M2. SÅVEL DRIVHUS SOM LEGEHUS BETRAGTES SOM LØSØRE.

2. ALT BYGGERI INCL. TRÆTERRASSER SKAL PLACERES 2,5 M FRA SKEL OG MÅ IKKE HAVE EN TOTALHØJDE PÅ OVER 3,0 M FRA TERRÆN. LOVLIG REGNVANDSFASKINE SKAL LIGELEDES PLACERES MINDST 2,5 M FRA SKEL.

3. DET TILSTRÆBES, AT BYGNINGEN OPFØRES PARALLELT ELLER VINKELRET PÅ HAVELODDEN OG FØLGER BYGGELINIEN.

4. BEBYGGELSENS YDERVÆGGE SAMT BEKLÆDNING  SKAL OPFØRES I TRÆ OG PÅ PUNKTFUNDAMENT (EKS.: SOKKELSTEN - RØRSTØBNING). DER SKAL ROTTESIKRES MELLEM STENENE.

5. BEBYGGELSEN MÅ IKKE INDRETTES TIL FAST BEBOELSE.

6. BYGGERIET SKAL FÆRDIGMELDES TIL BESTYRELSEN. DISPENSATION KAN KUN GIVES MED ANSØGNING TIL KØBENHAVNS KOMMUNE. 

KREDS 1 - 05.10.11 (PKT. 2 OG 4 RETTET 2.MAJ 13) 

GODKENDTE TEGNINGER KAN AFHENTES PÅ KONTORET I KONTORTIDEN  1. og 3. SØNDAG kl. 10.00 - 12.30.