H/F Prøvestenen

Referat 2019-21

GF REFERAT 2019-2021

Generalforsamlingsreferat

for NF Prøvestenen

Lørdag den 18. september 2021 kl. 11.00-15.00

i teltet på fællesplænen

1* Valg af dirigent

Poul Storm blev valgt enstemmigt som dirigent, og konstaterede at GF var lovligt indkaldt ifølge vedtægterne - og at der var 57 stemmeberettigede. 

2* Valg af referent

Michael Svennevig (5NB) blev valgt som referent.

3* Valg af stemmeoptællere

Stemmetællere: Anne Gøtterup (2 NB), Mikael Renström og Jerry Besa (105 N).

4* Bestyrelsens beretning v/formand Christian ”Stig” Bundgaard (34 N) – herefter Stig

”Inden jeg går i gang med beretningen, skal jeg for en god ordens skyld informere generalforsamlingen om, at to havemedlemmer uden bestyrelsens viden har henvendt sig til kreds 1, for at få kredsen til at stille med en repræsentant, da der åbenbart ikke er tiltro til at generalforsamlingen afholdes efter de gældende regler. kredsen bad de to havemedlemmer om at kontakte haveforeningens bestyrelse, hvilket ikke er sket.

Bestyrelsen er bekendt med navnene på de pågældende medlemmer.

Bestyrelsens beretning for perioden 2019 + 2020

Velkommen til denne generalforsamling, som ret beset er to generalforsamlinger. Coronaen har jo spillet os alle et pus og de gange vi havde planlagt at afholde generalforsamlinger, så har coronaen spændt ben, men nu er den ikke længere et problem og så skal vi afholde de længe ventede generalforsamlinger, dog skal vi huske, at der allerede vil komme en igen i marts måned næste år.

Bestyrelsen vil gerne fortælle, at på trods af de tider vi har været igennem, så har bestyrelsen fungeret og haveforeningens interesser er bliver plejet ganske som normalt.

På møderne i kolonihaveforbundets kreds 1, har der siden sidste år været forhandlinger med Københavns kommune om lovliggørelse af byggeri og ikke mindst om brandsikring af haverne, vi skal jo huske at der skal være mindst 2½ meter til skel, ellers skal der bygges af brandhæmmende materialer eller bruges brandhæmmende maling.

Til brug for registrering af haveforeningernes ulovlige byggeri, er Københavns kommune begyndt at overflyve haveforeningerne med droner.

Der er en passus i de nye byggeregler der siger at byggeri der er opført ulovligt og uden byggetilladelser ikke kan vurderes og derfor ikke sælges, der er nogle her i foreningen der har påbegyndt og færdiggjort byggeri uden byggetilladelser, et godt råd vil være, at se at få sat ansøgningerne i gang og håb på forventet tilladelser.

Noget godt nyt er der også og det er, at ventetiderne på byggetilladelser i Københavns kommune, er ved at blive nedsat drastisk, da kommunen er gået i samarbejde med Odense kommune, hvor det længe har været TMF (Teknik- og Miljøforvaltningen) der har givet byggetilladelserne og derfor har erfaringen i det arbejde.

Den årlige venskabsturnering i fodbold mod sønderbro blev på trods af stor støtte fra haveforeningens medlemmer lidt af en gyser, vi tabte kampen 15-5, men vores spillere så fantastiske ud i deres fodboldtøj, ”kjole og hvidt” med Jarmo som den retfærdige dommer, i øvrigt blev Flemming ved præmieoverrækkelsen udråbt til ”årets spiller”. Tillykke til ham.

Årets loppemarked er blevet udlagt som det bedste og største til dato, godt hjulpet på vej af vores inviterede naboforeninger og Maria-Leonore fra ”Red Maden”, der solgte overskydende brød fra lagkagehuset samt grøntsager. Et projekt der støttede et børnehjem i Sydindien.

Vores festtelt er blevet en succes og har været flittigt booket op, fødselsdage, konfirmationer, børnefødselsdage, det har også været brugt til at vise både fodboldkampe og en enkelt filmaften er det også blevet til.

En privat fødselsdagsfest og en pinsefrokost blev til en helt tredje fest, da begge festers musikere fandt sammen og det var egentlig et startskud til en meget vellykket musikfest i samarbejde mellem festudvalget, Dorit & Sandy og Michael Svennevig gjorde det festligt for de ca. 200 mennesker der kom forbi.

Og så var der for 5. gang festival i teltet med sædvanlig succes, med navne som Jytte Abildstrøm, Niels & Thomas, Tante Andante/Benedicte Riis. Lena fra Nokken serverede som sædvanlig kaffe og Madame Garborg havde bagt boller.

Med alle disse succeser i teltet, vil det være på sin plads og få gennemført en udvidelse af teltet med en sektion mere og så få lagt fliser på inden i selve teltet, der har været forespørgsel om fliselægningen ikke kunne udføres som fællesarbejde, med de medlemmer der har forstand på det som tovholdere.

Nu hvor teltet er blevet omtalt, så er det også på plads at nævne det nye fælleshus, det lykkedes at finde noget brugbart, der er nu blevet installeret helt nyt køkken og der er indkøbt nogle borde og stole som skal samles og så resterer der efterhånden kun at vi finder den rigtige måde at sikre at uvedkommende ikke ødelægger stedet, det vil sige at vi skal finde en let og nem aflåsningsmetode, der samtidig er sikker.

Et stort problem når der skal skabes kontakt til haveforeningens medlemmer er, at vi har under 50 % af medlemmernes mailadresser, hvilket gør, at når vi så skal sende fysiske breve ud, kan de være helt op til 3 uger undervejs og de er for dyr og usikker kommunikationsmetode, særligt da flere ikke melder adresseforandringer til bestyrelsen, det er så grelt, at under et ganske almindeligt navn, var der 4 registreret i foreningen med samme efternavn, men 3 af dem bor rent faktisk på andre adresser, samtidigt er der rigtig mange hvor vi ikke engang har et telefonnummer, så derfor vil der blive igangsat et projekt for at få medlemmernes rigtige adresser sat ind i foreningens kartotek, så skulle man allerede nu komme i tanke om at man har glemt at melde adresseforandring, så skynd jer at melde det til bestyrelsen.

Når bestyrelsen slår til lyd for at medlemmerne skal digitaliseres og aflevere deres mailadresser for at gøre kommunikationen nem og tidssvarende, så gælder det også internt i bestyrelsen, for hvis man ikke kan samarbejde elektronisk, er det praktisk talt ikke muligt at være en del af bestyrelsesarbejdet, da meget ordnes pr. mail. derfor vil bestyrelsen indskærpe, at det er en nødvendighed med netadgang og være i besiddelse af en fungerende mailadresse og har man ikke dette, vil det være utilfredsstillende for alle parter.

Så er der den obligatoriske brandforsikring alle medlemmerne ifølge loven skal have, vi skal have en debat senere i programmet om dette punkt, men kort sagt så betalte foreningen præmien det første år hvor forsikringen blev oprettet og iflg. en generalforsamlingsbeslutning, skulle emnet drøftes på den efterfølgende GF, bestyrelsen har så på grund af pandemien været afholdt fra at få en afklaring omkring forsikringen og derfor har bestyrelsen så valgt, at de sidste to årspræmier er blevet betalt af haveforeningens midler, så ingen medlemmer har under coronapandemien været uden brandforsikring.

Så er der desværre en meget kedelig sag der er havnet på kolonihaveforbundets bord. Der er blevet indgivet en navngiven klage over flere forhold i vores haveforening, en klage der stort set spreder sig over alle emner, men særligt en af klagepunkterne vil ret sikkert medføre, at der rettes henvendelse til HOFOR og Københavns kommune, nemlig en klage over at  flere og flere har koblet sig på haveforeningens vandrør ude i havegangene og ført vandrør ind i husene til bl.a. bad og toilet, det er absolut i strid med vores kontrakt med kommunen og vil kunne medføre øjeblikkelig opsigelse fra kommunens side. jeg har ved privat henvendelse til HOFOR fået at vide at det er meget nemt at finde eventuelle ulovlige stikledninger, det kunne evt. være private utætte stikledninger, der gør at vandtrykket til tider er nærmest ikke eksisterende, men det er et problem der skal tages alvorligt.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen aftalt et møde med Remondis, det renovationsfirma vi betjener os af, for at planlægge en ny affaldssorteringsplads, men også finde en løsning på afhentningsproblemerne med grønt containeren, haveforeningen har i år måtte betale for forgæves kørsel rigtig mange gange, da der parkeres biler så tæt på containeren, at det umuliggør tømning.

På bestyrelsens vegne,

Christian Stig Bundgaard

Spørgsmål til beretningen:

Ann Kolster: Du sagde, at der også var andet, der var klaget over?

Stig: Jeg har endnu ikke fået brevet, så jeg kan ikke svare på det.

Gerda Bilde (118 N): Vedr.  ventelisten, så er der kommet et nyt navn på ventelisten, hvordan kan det være, når ventelisten er lukket?

Anne Marie Broager: Et tidligere medlem overgav sin have til sin ekskone, og kan derfor selv få lov til at komme bagerst på ventelisten. Det er ikke fordi ventelisten er blevet åbnet.

Hans: Er det ikke noget, der skal godkendes på GF?

Stig: Nej, det har været gældende praksis i flere år.

Beretningen blev godkendt.

5* Årsregnskab for 2020 - gennemgang v/kasserer Anne Marie Broager (herefter ”Rie”) - udsendt med indkaldelsen.

Spørgsmål til gennemgangen:

Per Christensen (17 N): Ved udleveringen af Jubilæumshavebogen fik jeg at vide at den var gratis. Hvordan kan det så være at den figurerer i budgettet, for så har vi jo selv betalt den, så er den da ikke gratis?

Stig: Det var bestyrelsens beslutning at vi valgte at få den lavet i forbindelse med vores jubilæum.

Kathrine Heilesen: Hvis ingen har tjent på bogen, hvorfor er det så et problem?

Hans: Hvorfor er vi ikke blevet informeret – og hvorfor er der præmiefest for haverne ude i byen og ikke hos os selv?

Stig: Vedr. præmiefesten så er det en generalforsamlingsbeslutning at vi igen tilmeldte os kredsens præmiefester.

Skriftlig afstemning: 48 stemte JA - 7 stemte NEJ, så dermed blev regnskabet godkendt.

6* Budget for 2021 - gennemgang v/kasserer Rie - udsendt med indkaldelsen.

Jette Grøndahl: Hvorfor står der 9.000 kr. til generalforsamling, når det foregår her i teltet?

Rie: Nu er det jo 3. gang vi indkalder, så der var budgetteret med en salsudgift. I år bliver den faktiske udgift mindre – ca. 2.300 kr. (Der er købt øl og vand for ca. 1.500 kr.)

Budgettet for 2021 blev godkendt ved håndsoprækning.

7* Valg af formand

Stig afgår efter tur og modtager genvalg

Modkandidat: Allan Bo Christiansen (45 S)

Allans motivation: Jeg har været med lige fra den gamle haveforening. Vil gerne have forandringer, og det skal vi finde ud af i fællesskab. Vil gerne have det tilbage, der var i den gamle haveforening. Levering af grus og muldjord til haverne og is & ture til BonBon-land til børnene.

Stigs motivation: Jeg har været med til at banke haveforeningen op, efter at den kørte ned. Men kom endelig med gode ideer, det er altid dejligt, hvis der er nogen der har tid og energi til det. Jeg stiller mig ikke i vejen, hvis andre vil tage over.

Skriftlig afstemning:  

Stemmeoptælling:

Stig: 47 stemmer - Allan: 8 stemmer.  Dermed genvalgtes Stig som formand for 1 år.

8* Valg af kasserer

Rie afgår efter tur og ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsen anbefalede Bjørn Wather Knudsen (72 N) som ny kasserer.

Bjørns motivation: Jeg vil forsøge at varetage foreningens bedste interesser og er spændt på, hvilke ideer I kommer med, da der også ser ud til at være luft i budgettet.

Bjørn blev enstemmigt valgt som kasserer for 2 år.

9* Valg af bestyrelsesmedlemmer

Anne-Lise Gulmark (næstformand) afgår efter tur og modtager genvalg.

Modkandidater: Hans Arentsen (19 N) og Malou (18 N).

Hans´ motivation: Jeg har været tidligere bestyrelsesmedlem. Det hele er kørt ned, og det er næsten umuligt at køre gennem Kardinalgangen i en personbil. Jeg vil have at der skal ryddes op, og gøres kønnere over det hele.

Malous motivation: Jeg har en datter på 9 år, så jeg vil også være fokuseret på at der skal være noget for børn. Selv arbejder jeg som træner og coach. Kommunikation er væsentlig for mig. Synes at jeg taler godt med alle herude, og vil gerne være med til at stimulere fællesskabet.

Lises motivation: Jeg har siddet i bestyrelsen længe. Det er jo ikke kun ét bestyrelsesmedlem, der gør det hele, men det er hele bestyrelsen. Mht. til Kardinalgangen så kan jeg sagtens køre igennem.

Stemmeoptælling: Hans: 4 stemmer - Lise: 21 stemmer - Malou: 32 stemmer.

Dermed valgtes Malou til bestyrelsen for 2 år.

Michael Svennevig (5 NB) afgår efter tur og modtager genvalg.

Modkandidater: Erik Andersen (109 N) og Hans Arentsen (19 N).

Eriks motivation: Jeg har været suppleant i et år og kan se, hvor vigtigt det er for en haveforenings bestyrelses ve og vel at der er hænder nok. Det kræver både engagement og indsigt at få det til at fungere bedst muligt - og det vil jeg være det ekstra par hænder.

Michaels motivation: Jeg er vild med fester. Når vi mødes i det fælles, så blomstrer vi og vore haver. Jeg går ind for det fælles. Har stået for loppemarked, festival og musikfesten sammen med festudvalget og Dorrit & Sandy. Så mere af det!

Stemmeoptælling: Hans: 4 stemmer - Erik: 8 stemmer - Michael: 44 stemmer

Dermed genvalgtes Michael til bestyrelsen for 1 år.

Sidste ledige bestyrelsespost:

Erik Andersen (109 N) stiller op (anbefalet af bestyrelsen)

Per Christensen (17 N) trak sig, fordi han ikke føler sig godt behandlet af bestyrelsen.

Erik valgtes enstemmigt for 1 år.

10* Valg af 2 suppleanter

Jerry Besa (105 N) afgår efter tur og modtager genvalg.

Anne Bjørnebo Gøtterup (2 NB) stiller op som suppleant.

Annes motivation: Jeg vil gerne gøre noget for foreningen, så vidt det er muligt.

Begge valgtes som suppleanter for 1 år.

Farvel og tak til vores gamle kasserer, Rie, og overrækkelse af blomster.

                                       -----   PAUSE   -----

10* Valg af 2 interne revisorer

Elsa Lauridsen (96 N) afgår efter tur og modtager genvalg.

Gerda Bilde (118 N) afgår efter tur og modtager genvalg.

Begge valgtes enstemmigt som interne revisorer for 1 år

11* Valg til vurderingsudvalg

Michelle Forchhammer (13 S), Kasper Gøtterup (2 NB) og Linda Lang (9 N) afgår efter tur.      Kun Kasper genopstiller.

Jerry Besa (105 N) og Allan Christiansen (2 S) stiller op.

Kasper Gøtterup fortalte om vurderingsudvalgets arbejde, om kurser, rottesikring, isolering og manglende maling m.m.

Alle tre blev enstemmigt valgt.

12* Vandmænd

Per Christensen (17 N), Kim Kastrup (135 N) og Steen Malmgaard (137 N) stiller op.

Willy Bak (124 N, der allerede er vandmand) fortalte, at det handler om at åbne og lukke for vandet, når sæsonen begynder og slutter. Vandet i rørerne tømmes ud, før vinteren sætter ind – og vandhanerne reparationer i løbet af sæsonen.

Kims motivation: Jeg vil gerne lære, hvordan det er, så jeg stiller op som lærling, så jeg fremadrettet kan sørge for at vi får en god vandforsyning.

Pers motivation: Jeg ved en hel del om at skifte folks vandhaner. Også når folk beder om det.

Steens motivation: Jeg er blikkenslager og smed.

Steen blev ved håndsoprækning valgt som vandmand – sammen med Willy.

13* Orientering om brandforsikring

Det er obligatorisk og lovpligtigt med en brandsikring. Vi lovede på generalforsamlingen i 2018 at vi senere skulle stemme om bestyrelsen også fortsat skal betale vores fælles forsikring, sådan som vi har gjort siden. Bestyrelsen anbefaler derfor for nemheds skyld, at vi fortsætter med den fælles brandforsikring for alle haver. Alternativt skal hver enkelt havelejer stille med kvittering for deres individuelle brandforsikring, og det bliver administrativt for omfattende at administrere.

Ann Kolster: Jeg ar allerede en brandforsikring og synes ikke at et stort arbejde at sende en kvittering til bestyrelsen.

Bjørn Knudsen: Hvor meget koster det egentlig per have?

Rie: Lige knap 300 kr. pr. have, men bestyrelsen får problemer, hvis bare er én, ikke betales.

Marianne Hansen (29 N): Jeg har selv egen brandforsikring.

Stig: Det har været på tale at nedsætte havelejen i år pga. vores formue, men hvis vi lægger præmien oven i den eksisterende haveleje, kan vi bare fortsætte med den nuværende haveleje. Det vil være lettest for alle.

Bestyrelsens anbefaling blev vedtaget.

14* Orientering om fællesarbejde

12-15 deltog. Der er altid noget, der kan laves. Alle, der dukker op, er meget velkomne. Forslag: Hvis der er nogle fra haveforeningen, der vil stå for fliselægning i teltet (for der er flere, der har forstand på det). kan det sagtens gå ud som en del af det fællesarbejde i næste sæson.

Kinnie Nordskov: Får man bøde, hvis man ikke dukker op?

Stig: Indtil nu har vi gjort det af frivillighedsvejen. Andre steder så koster det 1.000 kr. ikke at møde op. Ellers skal man selv finde en afløser.

Hans: For nogle år siden indførte vi at det skulle koste 300 kr.

Stig: Det findes ikke i referaterne.

Hvis det er en god ide, så kan det stilles som forslag til næste generalforsamling.

15* Festudvalget orienterede

Willy Bak: I år er det gået vældig fint. Både med fester og fodbold (selv om Festudvalget ikke var med til at organisere det). Der er også kommet flere penge i kassen (3.000 kr. mere), og det giver flere muligheder.

16* Indkomne forslag

Afstemning om lovpligtig brandforsikring?                                                                     

Enten skal den indeholdes i havelejen, så havelejen forbliver uændret, eller også skal havelejen sænkes og man skal i stedet tegne brandforsikringen individuelt?

Flerstemmigt vedtagelse af den fortsat indeholdes i havelejen.

Rygeforbud i nyt fælleshus?

Ifølge Rygelovens paragraf 18 må der ikke ryges i rum med offentlig adgang.

Kasper Gøtterups to forslag:

Opsætning af info-standere/tavle

Stig: Skiltex.dk har de udhængsskabe som vi har brug for. Det er faktisk en gammel beslutning, der allerede er taget, så de er på vej. Kan bruges, når der er festival, loppemarked osv. Om information om hunde i snor, rottebekæmpelse osv. Og om hvordan man gebærder sig i haveforeningen.

Opsummering: Der er interesse for forslaget, og der nedsættes et udvalg, så vi kan finde ud af, hvad der skal sættes op i dem, og som der kan stemmes om på næste generalforsamling.

Fri haveleje for bestyrelsesmedlemmer (minus suppleanter)

Stig: Vi har længe kunnet modtage 1.500 kr. som B-indkomst, men alle har takket ned til beløbet. Hvis det vedtages, tager de enkelte bestyrelsesmedlemmer selv stilling til om det er noget de vil benytte sig af.

Gerda Bilde: Det er stadigvæk skattepligtigt for bestyrelsen.

Skriftlig afstemning: 19 stemte JA - og 29 stemte NEJ, dermed forkastedes forslaget.

Per Christensens 3 forslag (17 N):

Bimåler til betaling af brugt strøm til opladning

Rie: Det blev for flere år siden besluttet på generalforsamlingen at det måtte vi gerne. Vi betaler max. 10.000 kr. årligt – og en opladning beløber sig for 2 kr.

Forslaget blev frafaldet, og faldt også ved afstemning.

Etablering af el?

Stig: Dag- og nyttehaver må ikke have indlagt vand og el.

Forbud mod opladning af elkøretøjer i de eksisterende elstik

Faldet ved afstemning.

Sif Larsens forslag:

Hastighedsbremsende foranstaltninger i havegangene

Stig: Bestyrelsen arbejder allerede på sagen.

Willy Baks forslag (sammen med 16 andre forslagsstillere):

1)     En eller to nye teltsektioner?

Stig: Det koster 20.000 kr. (inkl. montering). Det er allerede i støbeformen med én sektion mere. Forslaget blev vedtaget ved håndsoprækning.

2)     Flisebelægning i teltet

Stig: Vil I være med til at vi køber fliserne (under driften) og selv lægger dem?

Pernille Andersen: Det koster 900 kr. for det hjørne, der allerede er lagt.

Karin (147 N): Må vi overhovedet lægge fliser?

Lilian Frederiksen: Når vi ikke har en fuld tilladelse kan vi så gøre det?

Stig: Vi har en stiltiende accept fra kommunen. Det er lettere at få tilgivelse end tilladelse.

Forslaget blev vedtaget (under forudsætning af at forslagstillerne arbejder videre med det - og laver budget).

3)     Areal foran festskur rettes ordentligt op og flisebelægges     

Stig: Det er området bag kontoret, hvor vi har containeren til køkkenaffald. Vi skal snart have et møde med Remondis for at finde ud af planering og etablering af containerne, så dette kan komme ind under det.  

Forslaget blevvedtaget (men der skal stadigvæk udarbejdes budget)

4)     Indkøb af aflåselig serveringsvogn?

Willy Bak: Det er kedeligt efter festerne at skulle slæbe det hele frem og tilbage til festudvalgets skur.

Kasper Gøtterup: Ny splinterny model koster 75.000 kr. (inkl. levering) – eller 30.000 kr. for en gammel pølsevogn.

Klaus: Vi kan få én for 5-10.000 kr. for et lille mobilskur. Men kan også bruges til opbevaring af teltet om vinteren.

Forslaget blev vedtaget, så forslagsstillerne kan gå videre med det - og aflevere budget.

5)     Store parasoller til bordene på fællesplænen

Stig: Koster mindre end 10.000 kr., så det kan bare gå ind under driften.

Forslaget blev vedtaget.

6)     Strømkabler graves ned

Forslaget blevvedtaget, men der skal indhentes tilbud - og udarbejdes budget).

7)     Faste udendørsstik

Forslaget blev vedtaget, men der skal indhentes tilbud - og udarbejdes budget.

8)     Strømstandere på havegangene, der kan lejes ud

Willy: Jeg har set andre haveforeninger, hvor man kan låne strøm for et døgn for 25 kr.

Stig: Lad os undersøge det nærmere. Men lad os tage al el-arbejde under ét, og få lavet et budget, så vi kan få det med i næste regnskab. Et andet spørgsmål er om vi overhovedet må grave ned til det? Tilladelserne er næste skridt.

9)     Mere grus på petanquebanen

Stig: Det er en minimal udgift. Det tager vi over driften.

Forslaget blev vedtaget.

10)  Ekstra tømmetank, så den ikke overfyldes eller skal tømmes så tit

Stig: Det koster 40.000 kr. at få endnu en tank.

Rie: Bestyrelsen har talt om at vi skal have nye vandhaner (og tryk) for det vil begrænse brugen. Desuden tømmer slamsugeren ikke HELT. Det halter vist lidt med det. Vi betaler årligt 40.000 kr. for at få tømt 1-2 gange om ugen.

Forslaget faldt ved afstemning.

11)  Elektronisk kodelås på nyt fælleshus

Stig: Vi har allerede fået flere tilbud. Det er under udarbejdelse.

12)  Grøntcontainer flyttes, så der kommer flere parkeringspladser

Stig: (jævnfør bestyrelsens beretning). Vi tager det med på et kommende møde med Remondis (så vi også kan få lavet et budget).

13)  Flisebelægning og tagterrasse bag det nye fællesskur

Kasper Gøtterup: 3M har tilbudt at montere en træterrasse på tre sider kan gøres for 40.000 kr.

Stig: Det skal først lægges ind i budgettet for 2022.

Forslaget blev vedtaget.

14)  Indlæggelse af vand i det nye fælleshus

Kasper Gøtterup: Vi har fået et tilbud på 36.595 kr. (inkl. tilslutning af vand og tilkobling til septiktank til afløbet). Efterfølgende kan vi så få en evt. træterrasse.

Forslaget blev vedtaget.

15)  Flere vandposter på havegangene

Willy Bak: Vi har ikke vand nok. Men vi har intet budget for det.

Stig: De tre nye haver har slet ikke vand. Vi er i nærheden af 300.000 kr. + tilladelse.

Bjørn Knudsen: Jeg kan godt se behovet, men det handler også om at der skal trækkes vand frem og tilbage og nogle lader bare deres tilslutninger på vandhanerne blive sidde. Meget kan løses ved at vi taler sammen om det.

Forslaget blev vedtaget (men der skal laves budget).

16)  Affaldssortering til venstre for indkørsel fra Nord

Stig: Det har vi allerede talt om. Vi vil placere det til venstre for indkørslen til Nord, derfor er det nu bag kontoret, så det ikke chikanerer andre, for ellers ville genere have nr. 1, hvis det stod i den modsatte side.

Ikke vedtaget.

17)  Betaling for teltudlejning?

Stig: Det er fornuftigt med teltleje og depositum. Depositummet får man tilbage, når det bliver afleveret i fin stand.

Lotte Tchikai: Hvem skal administrere det?

Stig: Det finder vi ud af.

Willy Bak: Ved lån af teltet er der også brug af strøm og det kræver også en vis vedligeholdelse.

Forslaget blev vedtaget.

17* Orientering om afholdt festival

Michael Svennevig (5 NB) lovede en musikalsk festivaloverraskelse som afslutning på generalforsamlingen.

18* Eventuelt

Jette Grøndahl: Kan vi ikke få en hjertestarter?

Stig: Det koster ca. 45-50.000 kr. + årlig vedligeholdelse. Nærmeste hjertestarter er på gavlen ved længehuset, og man kan få en app. på sin telefon, hvor man kan altid kan finde den nærmeste hjertestarter.

Mikael Renström efterlyste Bedre og mere kommunikation, når vi fx sætter teltet op og ned, så der er mulighed for at nå at være med. 

Stig: Der ligger en hilsen med en erkendtlighed til de 8, der var med til rejse teltet her i foråret, men vi har aldrig været sammen alle sammen…

Afslutning:

Tante Andante/Benedicte Riis sang og spillede 3 sange. Det blev samtidig indvielsen af vores nye rappe lydanlæg, før Poul, vores dirigent, afblæste generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. Bagefter var der fællespizza.

                                   Formand: Christian Stig Bundgaard                                 

                              Referent: Michael Svennevig                            

Dirigent: Poul Storm

20. september 2021.

 (Se underskrifterne på det indsatte foto øvest på siden)