Tilstede:  Stig, Erik, Bjørn og Michael.

Referent: Bjørn.

NB: Generalforsamling afholdes søndag d. 27/3 kl. 11-14 i Christianhavns Beboerhus

(læs mere her nedenfor).

Dagsorden:

-          Godkendelse af referat fra sidste møde

-          Containeren

-          Strømstik på kontorvogn

-          Opsigelse

-          Ulovlige installationer af vand

-          Ny sektion på festteltet

-          Affaldssortering

-          E-Mail på foreningens medlemmer

-          Generalforsamling (GF)

-          Forslag fra Dorit & Sandy & Michael (Musikfesten)

-          Eventuelt

 

Containeren har I år været låst af for brug i vinterhalvåret (uden for sæsonen). Dette skyldes at containeren har været så uhumsk med maddiker o.lign. at renovationsselskabet ellers ikke ville tømme den. Ellers ville det være en ekstraomkostning for foreningens medlemmer, uden at det kom nogen til gode, bortset fra nogle få udefra.

Strømstik på kontorvognen er lukket for strømmen, da bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på, at den er blevet brugt af udefrakommende.

Opsigelse

I løbet af det indeværende år står et par medlemmer til opsigelse grundet misvedligeholdte haver. Bestyrelsen skal i øvrigt gøre opmærksom på, at ulovlig overdragelse af brugsretten af haven til udenforstående, også kan medføre opsigelse.

Vandstandere

Bestyrelsen vil gerne minde medlemmer, som ulovligt har koblet sig på vandrørene, mht. at etablere vand i deres huse, om at bruge vinterhalvåret, mens vandet er lukket, på at fjerne de ulovlige installationer. Det er opsigelsesgrund fra kommunens side. Derfor er det vigtigt for bestyrelsen endnu en gang at gøre opmærksom på!

Festteltet

Udvidelse af festteltet: Stig bestiller en ekstra sektion til festteltet og sørger for at det sættes op.

Affaldssortering

Der arbejdes stadig på at finde en løsning ift. Affaldssortering (mini-genbrugsplads), men kontaktpersonen hos Remondis er desværre stoppet, så formanden har aftalt et møde med Sønderbro, for at høre hvilken aftale de har.

E-Mail på foreningens medlemmer

Det er vigtigt at bestyrelsen kan komme i kontakt med foreningens medlemmer på e-mail.

Send en mail til foreningens mailadresse (findes også på hjemmesiden): hfproevestenen@gmail.com

Generalforsamlingen

Generalforsamling afholdes søndag d. 27/3 kl. 11-14 Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34, 1420 Kbh K.

Jf. foreningens vedtægter sendes indkaldelsen til generalforsamlingen senest 30 dage før afholdelse.

Indledningsvist vil bestyrelsen gøre opmærksom på, som det også skete i forrige referat, samt til sidste generalforsamling, at ALLE indkomne (budget)forslag skal ledsages af et budget.

Derudover vil bestyrelsen gerne opfordre til at man i forbindelse med et eventuelt forslag, overvejer om forslaget primært kommer en selv til gode, eller om det imødekommer foreningens medlemmer generelt.

Man må selv være indstillet på at tage ansvar og tilbyde hjælp til det forslag man stiller. Fx ift. forslag om opsætning af elstandere fra sidste GF. Her kræver det udover udarbejdelse af budget, at nogen kontakter kommunen / forsyningsselskabet, for at høre om det overhovedet er muligt.

Indkomne forslag

Inden tidsfristens ophør 1/2-2022 jf. foreningens vedtægter om afholdelse af generalforsamling, har bestyrelsen modtaget to forslag.

Bestyrelsen håber at forslagsstillerne fra sidste generalforsamling i mellemtiden har udarbejdet budgetter, så foreningen kan komme videre med dem.

Kodelås til døren i det nye fælleshus

Sættes op hurtigst muligt. Fælleshuset påtænkes åbnet med en lille reception til flaghejsning.

Musikfesten II

Da foreningens faste musikanter skal aflastes, besluttes det at der hyres en lydmand ind til Musikfesten II d. 16./7. Han honoreres med et beløb på 2.000 kr.

----

Næste møde er fastsat til torsdag den 3.3. kl. 18 i det nye fælleshus.

Bestyrelsesmøde 25-10-2021

Bestyrelsesmøde 25-10-2021

Tilstede: Anne, Jerry, Stig, Erik, Bjørn og Michael

Referent: Bjørn

Bestyrelsesmøde 4/7 2022

Tilstede: Bjørn, Stig, Michael & Malou

Referent: Bjørn

Kloagger (septiktank): Vi har fået lavet en fast abonnementsaftale. Det er der også på dagsrenovation, så vi spekulerer i om Tour De France, har været grunden til at den ikke blev tømt i torsdags.

Computer til vurderingsudvalg: Vi køber en computer til vurderingsudvalget, da de hidtil har brugt deres private.

Kontortid: Næste kontortid bliver 17/7. Formanden deltager i denne kontortid. Kassereren er desværre ude at rejse. Bestyrelsen bestræber sig på at være mere handledygtige til kontortid ift. Kontraktændringer osv.

Grøn gennemgang: Det er lidt problematisk, at især pilehække vokser sig så store, at halvdelen af grøntcontaineren fyldes op af et havelod. Vi opfordrer derfor løbende vedligehold af haverne, inkl. Baghække og område ved havegangen, der også skal passes af hvert enkelt havelod. Bestyrelsen er godt klar over, at det er svært at holde området ved havegangen, da der er lagt småsten, men forsøg så vidt muligt at holde græsset nede!

Opsamling på trailer/båd/tuktuk situationen: Halvdelen af disse er lykkeligvis forsvundet, men bestyrelsen har stadig planer om at tage affære over sommeren.

Aflønning ifm. foreningsarbejde: Der er blevet foretaget en del frivilligt arbejde gennem tiden, og inde for rimelighedens grænser honoreres frivilligt arbejde (foreningsarbejde) naturligvis, uden at foreningen skal betragtes som et ”pengetræ”.

Det røde skur:  Skal pilles ned (i slutningen af sæsonen) og genopføres i mindre udgave i forlængelse (bagpå) toiletbygningen i syd.

Tryksager: Vi har bestyrelsen prioriteret at der er trykt flotte plakater, invitationer, præmiebeviser mm. Til sommerens arrangementer, og de pryder nu vores udhængsskabe rundt om i foreningen, men udgiften er lidt over det, der er budgetteret med, så måske skal udgiften til næste år drøftes på kommende GF, så der er enighed blandt foreningens medlemmer.

Infotavler: Der er dd. Kommet nye tavler til toiletbygningerne.

Nye haver til byt / leje: 0xxx kommer på til havebyt sidste søndag i måneden.

Præmiehaver: Der kigges på haver over de næste par dage.

Procedure omkring vurderinger: Når vurderingsudvalget har vurderet haven og printet vurderingen ud, så skal de vente på at haven er blevet byttet / solgt, så skal der udformes en kontrakt, hvorefter der er 14 dages fortrydelsesret (ankemulighed) for vedkommende som overtager en have. Bestyrelsen vil gerne opfordre havemedlemmer som får vurderet deres have, til at undgå at kontakte vurderingsudvalget privat og rykke for udbetalinger o.lign. Dette skal gå gennem en fast procedure gennem kolonihaveforbundet, som udbetaler pengene.

Med venlig hilsen

Bjørn Walther Knudsen, Kasserer (5/7 2022)

Bestyrelsesreferater

På samme måde har bestyrelsen oplevet en del børn, der går alene på toiletterne, uden kendskab til hygiejne og passende overdragelse til den næste.


Bestyrelsesmøde 9/4-2024

Til stede: Michael, Malou, Ulrich, Erik, Kasper og Bjørn

Referent: Bjørn


Konstituering

Formanden og kasseren er valgt på GF - velkommen til Malou som formand og Kasper som kasserer. Bjørn vælges som næstformand og Michael som sekretær.


Evaluering af generalforsamling

Bestyrelsen sørger for kage eller snacks til næste generalforsamling, så vi alle kan holde blodsukkeret oppe. Derudover vil bestyrelsen sørge for at klæde dirigenten bedre på, så generalforsamlingen kan køre endnu mere glat. 


Mail

I indeværende sæson arbejder bestyrelsen på at få oprettet en ny mail, uden om den eksisterende gmail. 


Regnskabsmål

Bestyrelsen har kontaktet kolonihaveforbund med en pæn henstilling om bedre hånd i hanke med diverse opkrævninger af haveleje, ventelistegebyr etc. 

Som nævnt til generalforsamlingen vil bestyrelsen herudover lave en køreplan for, hvordan vi kan spare på udgifter og holde styr på de løbende udgifter.


Regler for brug af festtelt

Fremover betales et engangsbeløb på 500 kr. ved leje af festtelt. Festteltet skal ikke fungere som et ‘festudlejningsbureau’. Der kommer en redegørelse for dette inden sæsonåbning, men der er enighed i bestyrelsen om at vi fremover frabeder os 18-års fødselsdage, studenterfester og lignende “ungdomsfester”. 


Flisebelægning rundt om teltet

Der bliver lagt fliser rundt om festteltet samt foran, så det forhåbentlig er klar om en måneds tid. Sidste år var det et stort rengøringsarbejde at få teltdugen gjort ren, da vi pillede teltdugen af. Det er det som fliselægningen skal afhjælpe. 


Reparation af teltdug

Willy og Else har været så søde at køre med teltdugen til reparation, der er huller flere steder, samt defekte lynlåse. I forlængelse af dette, finder bestyrelsen det også rimeligt, at der fremover opkræves et beløb ved udlejning af festtelt. 


Opfølgning bom ved Artillerivej

Tilbud stadig på vej, bestyrelsen pønser på en billigere løsning med eksisterende grej, som allerede er i vores besiddelse. 


Nyt kort/plantegning på toilet

Vi trænger til nye kort på toiletbygninger, også opdateret med de nye haver i nord, vi hører teknikforvaltningen ad om det kan lade sig gøre. 


Løse hunde

Der bliver strammet op over for løse hunde i kommende sæson. Fremover kan man altså få en skriftlig advarsel/påtale af bestyrelsen, når et havemedlem klager over andre medlemmers løsgående hunde. Gentagne påtaler kan føre til eksklusion. Dette gøres ved at skrive til bestyrelsen på mail eller møde op til kontortid. Der har i foregående sæson været en del klager over utryghed ved snerren når medlemmer bevæger sig rundt, efterladenskaber og generel utryghed. Derfor skærpes reglerne i 2024. 


Rottesikring

Der er tiltagende problemer med rotter bl.a. pga. kompostdynger i haver og manglende rottesikring under bebyggelse. Bestyrelsen indkøber et par ruller hønsenet til fællesarbejde, så kan man rekvirere lidt og få vejledning til hvordan man gør. 

I 2025 skal alle haveejere principielt have rottesikret, mere information om dette følger. Fodring af fugle i haver frabedes. 


Referatet er offentliggjort den 9/4-2024Bestyrelsesmøde  H/F Prøvestenen, 5. februar 2024

Tilstede: Malou, Bjørn, Stig og Michael

Referent: Bjørn.


Bestyrelsen har modtaget et par forslag til generalforsamlingen.

Deadline til indsendelse af forslag til generalforsamlingen er udløbet. Derudover har et par kandidater til bestyrelsen meldt deres kandidatur. Husk at man stadig kan stille op på selve generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen

Afholdes igen i år i Christianshavns beboerhus - Dronningensgade 34, 1420 København K

Søndag d. 17/3 kl. 11.00, bestyrelsen glæder sig til at se så mange som muligt.

 

Bom ved Artillerivej

Tilbuddet ligger klart og arbejdet igangsættes inden sæsonåbning.

 

Jubilæumsfest

Afholdes i år d. 22/6, sæt kryds i kalenderen allerede nu. Frivillige må gerne melde sig.

Medlemmerne kan glæde sig til en skøn fest. Se festgruppens opslag om, hvad det kommer til at indeholde.

 

Opsætning af el til fællestelt

Bestyrelsen glæder sig til at fremlægge et budget + forslag for igangsættelse af permanent elinstallation til festteltet med inddragelse af allokeret havelod på generalforsamlingen.

 

Affaldsstation

Tilbud på etablering af genbrugsstation fremsættes på generalforsamling. Det er noget som allerede eksisterer i andre haveforeninger og noget som giver god mening som led i en grøn omstilling. Men der vil som med alt andet, være nogle udgifter forbundet med dette arbejde.

 

Fællesarbejde

Ligger i år 15/6 fra kl 10-16. Husk at sætte kryds kalenderen, det er altid en skøn og samlende oplevelse at deltage i fællesskabet i foreningen. Derudover en hyggelig lejlighed til at hilse på de andre havemedlemmer.

 

Fællestelt

Som lovet vil der være en evaluering af brug af festteltet. Bestyrelsen kommer med en kort redegørelse på generalforsamlingen.

Bestyrelsesmøde 4/9-2023

Til stede:  Bjørn, Michael, Stig og Erik

Referent: Bjørn


Genbrugsstation / byt pyt

Det er problematisk, at folk bliver ved med at stille gammelt ragelse op ad byttehylden, som for nuværende er pillet ned. Vi sørger for at der bliver sat en ny hylde op, og bestyrelsen har en kompetent hylde-passer i tankerne.

Bestyrelsen retter henvendelse til teknisk forvaltning i løbet af vinterhalvåret. 

Bestyrelsen vil meget gerne opgradere forholdene ift. containere og affaldssortering i løbet af næste sæson. 


Opsamling grøn gennemgang

Som vanligt reagerer de fleste medlemmer på henstillinger, men der er stadig plads til forbedring. 


Honorering ifm. med foreningsarbejde

Der kommer en revidering af honoraret for visse opgaver, så det står mål med arbejdets karakter og varighed. 


Parkering og kørsel

Der er stadig lidt udfordringer ift. at der køres for hurtigt på havegangene. Vi henstiller til max 10 km/t på de små gange og 20 km/t på Kardinalgangen. Bestyrelsen er skeptiske ift. præfabrikerede ‘fartdæmpende foranstaltninger' (bump), men de er dyre i indkøb, så vi hører gerne fra medlemmer med kendskab til bedre og billigere løsninger. 

Parkering på fællesplænen frabedes. Bestyrelsen arbejder på en løsning. Fx kæder.


Sæsonens sidste storskraldscontainer

Der er bestilt storskraldscontainer til fredag d. 22. september og den bliver hentet igen mandag d. 25. september.                                        *


Bestyrelsesmøde 3/7-2023
Til stede: Malou, Erik, Bjørn, Michael og Stig.
Referent: Bjørn


Grøn gennemgang
Vil ske i løbet af ugen. Bestyrelsen arbejder på at skærpe konsekvenserne ved gentagne
misvedligeholdelser år efter år. Der følges op på gennemgangen efter fjorten dage, hvorefter anden advarsel falder. Der vil i år også blive kigget efter “tydeligt, ulovligt byggeri”. Som nævnt på generalforsamlingen vil bestyrelsen gerne hjælpe medlemmerne med lovliggørelse, byggeansøgninger mv.


Trailere
Vi arbejder på at få hjælp fra en vognmand fra Nokken.


Teltfester
Vi ser lige tiden an ift. om de nye retningslinjer har haft den tilsigtede effekt. Det virker
umiddelbart således.


Storskraldscontainer
Bliver bestilt fra fredag d. 14/7 til tirsdag d. 18/7. Husk at fjerne biler, ellers ingen storskrald.
De samme regler som altid gælder: ingen dæk, petroleums- og malerrester, ingen køleskabe, batterier osv osv.


Fejring af 75 års jubilæum næste år
Bestyrelsen satser på en større fejring hvor forbundet og kredsen også inviteres. Og med god mad, ligesom da vi fyldte 70!


Parkering
Bestyrelsen gør endnu en gang opmærksom på, at der ikke må parkeres ulovligt på
havelodderne/ fællesarealer osv., især ikke andres! Der kan falde advarsler, hvis dette ikke
overholdes.


Mad til musikfest
Vi mangler frivillige til at stå for noget mad til musikfesten. Kunne nogle have lyst til at bikse
noget simpelt eller avanceret sammen, lægger foreningen gerne ud for dette og kvitterer med fri bar og en flaske vin. Willy og Else vil sælge pølser til en overskuelig pris, så husk også at støtte dem.Bestyrelsesmøde 5/6-2023

Tilstede: Erik, Stig, Malou, Bjørn og Michael.

Referent: Bjørn


Skelsag nord

Kredsen foretager ikke længere hegnssyn, tvisten skal derfor løses på anden vis. Bestyrelsen arbejder på en løsning, men indtil videre er der forslag om at haveforeningen sørger for et hegn.

 

Venteliste

Der er etableret principper for kø til venteliste. Sættes op i udhængsskabe ved toiletter, lægges også op på hjemmesiden. Festudvalget (Bjørn) står for lidt pølser og vand lørdag aften. Michael bager morgenboller. Stig sørger for te og kaffe til de lidende.

 

Kontortid

Stor succes, femten fremmødte d.d.

 

Fællesarbejde

Fra og med 127-152 NORD og 27-52 SYD skal i år deltage i arbejdet. Følgende prioriteres: Kardinalgangen trimmes og beskæres. Bænke iføres ny træbeklædning. Sti mod Artillerivej Syd beskæres og trimmes. Der samles skrald på foreningens område. Borde og bænke i festtelt slibes og olieres. Skære gamle trailere fri og forsøge at køre dem væk. Bevoksning ved haveforeningens indgang fra Rema beskæres.

 

Grøn gennemgang

Foretages umiddelbart efter Sankt Hans. Der følges op to uger efter med eventuelle varslingsbreve. Men sørg nu for at der ser pænt ud foran både græsareal og hæk, så biler kan komme forbi. NB. Manglende vedligeholdelse af have kan føre til opsigelse.

 

Præmiehaver

Sidste års vindere skal gå vurderingstur. De modtager nærmere besked herom.

 

Parkering på fællesareal, fx fællesplænen

Der må ikke parkeres på hverken havegange, ”tomme” havelodder eller fællesplænen. Der henvises til den runde parkeringsplads ved økohaverne. Medlemmerne af foreningen er velkomne til at klage over ’ulovlig’ parkering til bestyrelsen, hvorefter den kan sender advarsler ud ved gentagne overtrædelser.


*

 

Bestyrelsesmøde 1/5-2023

Til stede: Bjørn, Stig, Michael, Malou og Michael

Referent: Bjørn

Dagsorden:

 • Skelsag i nord
 • Klage
 • Standerherjsning
 • Venteliste åbning
 • Telt-EL-tilslutning
 • Forberedelse af fællesarbejde
 • Tilmelding til kurser
 • Hunde
 • Festteltudlejning

 

 

Tvist om skel

Bjørn og Stig tager i kredsen på onsdag mhp. at få organiseret i hegnssyn. Da der er tale om ”umatrikuleret” område, kan vi ikke benytte os af tidligere praksisser hvor landmåler er rekvireret. Sagen prioriteres højt.

Der er indgået flere klager over byggeri i nord, hvor der bl.a. er bygget for højt til gene for naboen, der ikke længere har sol i haven. Reglerne er skærpet fra kommunens side, men bestyrelsen beder pågældende havelejer om at rette ind.

 

Klage

Bestyrelsen vil i indeværende sæson indskærpe at ulovligt byggeri pilles ned eller lovliggøres. Bestyrelsen påtænker på den ene eller anden måde at hjælpe medlemmerne med processen, ift. At søge om byggetilladelse. Mb

 

Standerhejsninga

Bestyrelsen  byder som vanligt på et lille traktement (morgenmad) efter fællessang og flaghejsning kl 10.00, vi håber at se så mange som muligt.

 

Venteliste åbning

Bestyrelsen holder fast i traditionen om fysisk fremmøde. Ventelisten åbnes i løbet af foråret/sommeren.

De nærmere detaljer omkring afviklingen meldes ud samtidig med offentliggørelse 14 dage før.

 

Telt-EL-tilslutning

Bestyrelsen indhenter to tilbud mere i løbet af de næste par uger. Der etableres derudover ny belysning på toiletbygningen i S, da denne er defekt.

 

Fællesarbejde

Kardinalgangen skal trimmes. Derudover er der ønske om affaldsindsamling. Stien i syd ønskes også trimmet. Bestyrelsen overvejer om det røde skur kan skiftes ud med et andet.

 

Tilmelding til kurser

Det ordner Stig.

 

Hunde

Skal holdes i snor. Der er generelt mange klager over løsgående hunde. Der henvises til skiltningen og hundeloven.  Bestyrelsen kontakter kredsen for rådgivning vedr. en mere effektiv indskærpelse af de gældende regler.

 

Festteltudlejning

Bestyrelsen vil fremover kvittere med en bekræftelse på udleje/lån af teltet med følgende regler og låne/lejevilkår, som man så skriver under på som ”lejer” af teltet. Fremover kan man byde ind på datoer fra 1/4 i indeværende år efter først til mølle-princippet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestyrelsesmøde 31/8-2022

Til stede: Stig, Michael, Malou, Erik og Bjørn

Referent: Bjørn

Toiletrengøringen

Der er i skrivende stund 5 gafler tilbage i fælleshuset. Der var 30, da vi indviede huset i maj. Derfor indskærpes det, at inventar fremover bliver i fælleshuset. Dette gælder også elkogere, skærebrædder, tallerkener o.lign. Det er ærgerligt at låne fælleshuset til et arrangement, for at finde ud af, at intet service er tilgængeligt (undtaget er foreningens egne fælles-arrangementer).

Udlån af festtelt og fælleshus

Fælleshuset hører ikke pr. automatik med, når man låner festteltet. Dette aftales separat med bestyrelsen. Opvask fra arrangementer skal ikke klares i fælleshuset, da septiktanken lynhurtigt fyldes op med vand. Opvasken fra arrangementer i festteltet må klares i et par baljer på græsset! 

Optimering af kommunikation

Foreningen får snart ny mailadresse, som ikke er gmail, men vores eget domæne.  Der meldes mere ud om dette, så snart det sker.

Grøn gennemgang

Der følger snart en ny grøn gennemgang, hvor der følges op på sidste gennemgang. Så husk lige at klippe hæk, luge / slå ud mod stien osv.

Bom til artillerivej

Der er kæmpe efterspørgsel på håndværkere for tiden, derfor har bestyrelsen desværre fået afslag på de tilbud vi har forsøgt indhentet indtil nu. Det står foreningens medlemmer frit for at forsøge at rekvirere en håndværker, der kan stå for entreprisen (mod faktura naturligvis). 

Standerstrygning

2/10-2022 kl. 12.00 sænkes flaget og bestyrelsen byder på et mindre traktement. 

Haveleje

Der er løbende en del medlemmer, der er i restance ift. indbetalinger med større eller mindre beløb. Dette indebærer et stort administrativt arbejde for bestyrelsen, så hermed en opfordring til at holde øje med at man får betalt. Man kan IKKE genbruge gamle indbetalingskort. Skifter du betalingskort, skal du også (ofte) fornye din betalingsserviceaftale!

Haveleje opkræves som regel omkring 1. april og 1. juli. 


Referat lagt på hjemmesiden samme dag, den 31.8.2022.

Vi har drøftet toiletsituationen, og der har været flittig trafik på toiletterne over sommeren. Der har været perioder, hvor der har været ulækkert på toiletterne, men bestyrelsen vil gerne gøre opmærksomme på, at alle har et medansvar for at holde toiletterne i pæn stand. Efter fester har bestyrelsen oplevet, at opkast ikke fjernes, så ved udlån af festtelt, såvel som private sammenkomster i haven, opfordres til, at man lige kigger efter den efterfølgende dag og fjerner papir fra gulve etc. 

Mht. kvaliteten af rengøringen, foretager bestyrelsen et “kvalitetstjek” i samarbejde med rengøringen, hvor vi forventningsafstemmer arbejdsopgaverne. 

Fælleshus

H/F Prøvestenen

Bestyrelsesmøde 22/5 2022

Tilstede: Stig, Anne, Erik, Malou, Michael, Bjørn

Referent: Bjørn og Michael

Der er et havemedlem der er blevet opsagt pga. misvedligeholdt have.

Grøn gennemgang

Inden for den næste måneds tid, vil bestyrelsen gå en runde i foreningen og se om haverne holdes. Hermed en opfordring til at slå græsset og klippe hækkenJ

Bestyrelsen sender efterfølgende en venlig opfordring til havelejerne om at påbegynde arbejdet.

Mailsvar: Der er været lidt rod i overdragelsen fra den gamle bestyrelsesmail til den nye.

Bestyrelsen opfordrer til at henvende sig til: formandhfproevestene@gmail.com, kassererhfproevestenen@gmail.com  og hfproevestenen@gmail.com , så skal vi nok vende tilbage på jeres henvendelser hurtigst muligt.

Havemøbler til terrassen ved fælleshuset. Bestyrelsen arbejder på en løsning, der ikke er for dyr, da tingene jo har det med at forsvinde.

Skilte ved Rema og Artillerivej, samt mellem nord og syd.  Det kommer til at koste omkring 3000 ,- kr.

Postkassen ved toiletbygning nord bedes nedtaget, da post til bestyrelsen havner i denne.

Bestyrelsen sørger for at der sættes nye udhængsskabe op ved toiletterne.

Trailersituationen:

Vi afventer stadig at folk fjerner deres trailere, som i visse tilfælde har stået i årevis på Kardinalgangen. Bestyrelsen vil arbejde på en løsning, der evt. indebærer at vi anskaffer en trailer som medlemmer kan leje/ låne. Fristen er 1/6.

Septitank og opvask

Formanden undersøger om alarmen skal have nye batterier, da det er rart at få besked lidt før tanken fyldes til bristepunktet. En appel fra bestyrelsen følger også ift. at folk klarer opvasken ”i egen have”, da septitanken ellers fyldes op hurtigt, hvis alle beslutter sig for at gøre det i fælleshuset. Michael hører nogle af de flittige overvågere af septitanken, om de vil give besked, når det nærmer sig.

Fællesarbejde

Vi skal have givet det røde festudvalgskur en ordentlig tur inde og ude. Toiletterne skal vedligeholdes udvendigt. Taget på toiletbygningerne skal gødskes.

Lørdag den 18/6 er fællesarbejdet. I år er det i NORD: alle fra og med have 101-126 og i

SYD: alle fra og med have 1-26, men alle har lov til at være med.

Derudover beskæring af Kardinalgangen, som dog faktisk påhviler kommunen. Borde og bænke skal slibes. Derudover istandsættelse af trillebører o.lign.

Så medlemmerne må gerne på forhånd overveje, hvordan de kunne tænke sig at bidrage.

Udgifter ifm. Forslag fra GF

Vi er i gang med at indhente tilbud på tilkobling af strøm til fællesplænen.

Anerkendelse af frivilligt arbejde

Bestyrelsen arbejder på at lave en lille pulje, så frivilligt arbejde belønnes med gavekort eller lignende.

Punkter til næste møde:

Parkering på havegange mv.

 Referat lagt ud på hjemmesiden samme dag, 22.5.2022.

Bestyrelsesmøde 10-03-2021

Referat fra bestyrelsesmødet 

Tilstede: Erik, Stig, Bjørn, Anne, Malou og Michael

Referenter: Michael og Bjørn

Dagsorden:

 • Kommende Generalforsamling
 • Vilkår for telt- og fælleshus-udlejning (500 + 500) ?
 • Dato for Fællesarbejde
 • Formular til ansøgning – Bjørn laver udkast! 
 • Indsamling af mailadresser ved GF-indgangen
 • Møde om etablering af ny affaldssorteringsplads?  
 •  Datoer til teltreservationer: 

17.4. (Malou & Miley)

 21.5 (Rosa & Christian) 

28.5. (Michael Svennevig) 

4.6. Loppemarked 

16.7. Musikfesten II 

30.7. (Gunver)

5. & 6.8. Festival 

Godkendelse af sidste referat.

GF: vi mødes kl. 9, dirigenten kommer kl. 10.

Michael køber to slags stemmesedler (med og uden sidekolonner)

Elsa & Gerda er revisorer og skal have underskrive. Bjørn tager kontakt med dem.

Regnskab fra festudvalg (Bjørn hører Willy)

Mailadresser: skema med mailadresser og postadresse (Michael laver udkast til skema)

Kontortid kun én gang månedligt, for vi sidder alene deroppe

Erik foreslår et årshjul, for lettere at skabe overblik over vigtige datoer for bestyrelsen, såvel som foreningen.

Medlemsliste med havenummer og alfabetisk rækkefølge skal ligge klar til GF, Anne og Erik melder sig frivillige til at sidde ved døren og tage imod. Dobbelttjekke at stemmesedler kun udleveres til medlemmer af haveforeningen.

Haveudlejning – der vil være en have i byt ultimo april og udlejning såfremt det ikke byttes. Ellers går der yderligere en måned.

Genbrugsstation: Hvem står for at tage kontakt til ????

Der er blevet planet ud til at lægge fliser, samt der hvor haveaffaldscontaineren står af ”Pølse- Keld”.

 • Teltsektion: OB WIJK er stoppet med at sælge festtelte, så de er i gang med at undersøge om der er noget på lager. Der skulle findes et teltfirma i Jylland ved navn Kibek, der laver telte på samme mål som vores (9x3 m), selvom skelettet ikke er det samme. Så måske skal vi til have arrangeret en tur til Midtjylland.
 • Vilkår for telt- og fælleshus-udlejning

Der skal strammes op på det ”daglige” brug af festteltet til forskellige småarrangementer på fx hverdage, således at der er ryddet ordentligt op.

Hvad angår udlåning af festteltet, bestyrelsen udarbejder nogle retningslinjer for brug af teltet.

Bestyrelsen stiller følgende forslag:

 • Ved udlån af festteltet betales 500 kr i leje samt 500 kr i depositum, når teltet forlades rent og ryddeligt. Teltudlån finder sted efter først til mølle-princippet, og man sender en mail til bestyrelsen. Beløbet overføres til foreningens konto, og først efter pengene er modtaget, er teltet booket, hvorefter man modtager en bekræftelse herpå
 • Kardinalgangen

De sidste mange år er det HF Prøvestenen, der har stået for vedligehold af vejen, det står desværre skrevet ind i lejekontrakten, men bestyrelsen vil undersøge om kommunen vil tage ansvar ift. at rette vejen op. Det forudsætter at vi kan finde gamle bilag på de udgifter foreningen tidligere har haft i forbindelse med dette, og det vides ikke.

Bestyrelsen satser på at vi får sat bom op mod artillerivej, så lastbiler til tømning containere bliver lettere.

 • Dato for fællesarbejde: 18/6-2022 Der vil blive meldt ud hvilke haver det drejer sig om til sæsonåbning.

Bestyrelsesmøde 7-02-2022