H/F Prøvestenen

Referat 2018

Referat af H/F Prøvestenens generalforsamling lørdag, 17. marts 2018

 1. Paul Birkholm blev valgt enstemmigt til dirigent og konstaterede, at GF var lovlig indkaldt ifølge vedtægterne og at der var 54 stemmeberettigede.
 2. Jennie Riel have 123 N blev valgt til referent.
 3. Til stemmetællere valgtes Lise Nielsen have 108 N, Rosa Petersen have 30 N og Elsa Lauritsen have 96 N.
 4. Bestyrelsens beretning v/formand Christian Stig Bundgaard – herefter Stig

Inden oplæsning af beretning blev der uddelt havepræmier. Årsagen til det sene tidspunkt skyldes, at vi ikke kunne få udleveret præmierne fra Kolonihaveforbundet før havesæsonen var slut.

Ærespræmien gik til Jytte Green Andersen have 55 S – til stede

 • Øvrige præmier:
 1. Sonja Wildt have 143 N – ikke til stede
 2. Poul Malinowski have 145 N – ikke til stede
 3. Bibi Lunau Christensen have 21 S – til stede

I år vil denne bestyrelse sige farvel til en markant skikkelse – en der har viet mange år og brugt mange timer for vores fælles haveforenings bedste.

Under punktet valg af bestyrelse står der, at Jennie Riel ikke modtager genvalg. Jennie har været et mangeårigt højt skattet og værdsat medlem af adskillige bestyrelser og har ydet en indsats ud over det sædvanlige.  

For de som ikke kender/husker vores haveforenings seneste historie, så var det Jennie, der sammen med Jeanne Freytag , haveforeningens tidligere forkvinde, der i absolut sidste øjeblik, da det så sortest ud for haveforeningens eksistens, resolut greb ind og sikrede, at vi har en haveforening i dag.

Jennie og Jeanne – to jernladies – tog styringen af haveforeningen, Jeanne som forkvinde og Jennie på den utaknemmelige kassererpost, hvorfra hun med hård hånd deltog i et genopretningsarbejde, der nok havde sparket benene væk under de fleste, et arbejde der var nødvendigt og som ingen spurgte, om hun havde lyst til – nej, hun gjorde det bare, for sådan er Jennie. Derfor vil jeg bede Jennie om at modtage denne buket blomster, som en beskeden men velment tak for den indsats, hun har ydet for vores haveforening.

Også sæson 2017 har været en sæson med udfordringer, ikke mindst kommunens udmelding om, at vi selv fremadrettet skulle vedligeholde Kardinalgangen, som mildest talt er i en forfærdelig stand. Bestyrelsen har virkelig prøvet at få kommunen med på ideen om, at vi skulle slippe for det arbejde og den udgift. Men desværre – efter at have skrevet med flere forskellige advokater – måtte vi se i øjnene, at vi hang på opgaven.

Sådan starter en beretning næsten altid med opgaver, der har kostet tid og hovedbrud og så alligevel ikke har fået den ønskede løsning. Derfor er det så meget mere interessant at fortælle om en succeshistorie, der også har kostet tid og hovedbrud. Bestyrelsen har, som bestyrelser før denne, kæmpet mod HOFOR, et offentligt firma, der uden skam har opkrævet vandafledningsafgift/spildevandsafgift af os, selvom vi ikke er tilsluttet det offentlige kloaksystem. Kommunen og HOFOR har tidligere været ubøjelige i deres krav om, at vi skulle betale. Men nu er der sket det, at vi har fået ret i vores påstand om at slippe for at betale. For året 2015 har vi fået tilbagebetalt godt 22.000 kr. og vi skal have 20.000 kr. tilbage for 2016. Det er da ikke sådan at kimse af.

Ingen glæder uden malurt. Vi skal ”søge” hvert år om tilbagebetaling. Det synes vi ikke kan være rigtigt, så det bliver næste opgave på det punkt.

Der er i det sene efterår og milde vinter blevet opsat fodhegn langs de store fællesplæner. Flot ser det ud og det vil ganske sikkert få den ønskede effekt, nemlig at vi slipper for bilkørsel over plænerne med ødelæggelse til følge. Her er det forslagsstilleren selv, der har udført arbejdet og der skal derfor lyde en kæmpe tak til Kasper Gøtterup for det enorme arbejde, han har lagt i det. Bestyrelsen har virkelig respekt for Kasper og han altid villige arbejdskraft. Så – pas godt på det nye hegn og giv besked på kontoret, hvis i opdager, at der er sket noget med det.

Når det er sagt, er der stadig mange opgaver, der venter. Der blev vedtaget mange forslag på GF sidste år og forslagsstillerne må forvente at tingene bliver gjort. Desværre er der jo ikke samtidig en arbejdsstyrke, der melder sig og bestyrelsen kan ikke påtage sig opgaven. Der er kun et sted at hente den nødvendige arbejdsstyrke og det er hos medlemmerne.

Nu er det ikke alle medlemmer, der kan svinge en hammer og bruge en sav, selvom mange har bevist, at de er dygtige, men der er også andre mindre krævende opgaver, de kan udføre. Derfor vil der fra denne sæsons begyndelse blive mere pligtarbejde – ikke sådan at forstå at man konstant skal rende rundt og arbejde for haveforeningen, som jo er os alle sammen. Vi har som i andre haveforeninger udarbejdet et skema, der viser, hvornår man skal udføre pligtarbejde eller fællesarbejde. I vores vedtægter står der, at vi alle skal hjælpe til med at vedligeholde det ret store område, vores haveforening dækker. Fællesarbejdet vil betyde, at hver parcel skal hjælpe til ca. en gang om året, hvilket næppe kan siges at være at drive rovdrift på medlemmerne. Skemaet er vedheftet indkaldelsen til GF og derpå kan man se, hvornår man er sat på til arbejde. Der er selvfølgelig taget hensyn til sommerferie og des lignende, men vi må sige, at er man sat på til arbejde og ikke kan deltage den dag, står det enhver frit for at bytte dato med anden, men vi er nødt til at kunne regne med den skemalagte arbejdsstyrke, ellers ender det i det ren GØG OG GOKKE.

Bestyrelsen er klar over, at det vil give mange og sikkert også hårde kommentarer, men vi har ikke andre muligheder.

I 2017 har vi som tidligere nævnt igen fået vurderet haver. De 4 vindere skal så i begyndelsen af juni indstille haver til 2018 sæsonen.

Desværre må vi sande, at beslutningen fra sidste års GF om ikke at give vinderne chancen for sammen med bestyrelsen, at deltage i præmiefesten og blive fejret, har fået dette nedslående resultat for vinderne. Sidste års beslutning om at haveforeningen selv skulle afholde en fest og der hylde vinderne fald desværre til jorden. GF ikke ville bruge penge på at fejre vinderne, som så først nu har fået deres gave. Derfor har bestyrelsen lavet et forslag om, at vi i 2018 tilslutter os Kolonihaveforbundets fest, da vi ved et tilfælde fandt ud af, at deltagerprisen nu var 350 kr. Det er eneste rigtige at gøre for vinderne, samtidig med at det er den eneste chance for bestyrelsen at mødes med andre bestyrelser og derved have mulighed for at udveksle erfaringer.

Så er der noget der kan opfattes som en kedelig nyhed og det er, at der pt. Ikke kan udstedes byggetilladelser. Kredsen forhandler i øjeblikket med Københavns Kommune om byggesagsbehandling. (se den fulde ordlyd under nyheder se ligeledes bilag fra KK om personoplysninger)

Sidst men ikke mindst vil bestyrelsen allerede nu bede de medlemmer, der har lyst til at være med i et festudvalg. Til næste år fylder haveforeningen 70 år og det skal fejres. Derfor skal der bruges folk til at planlægge festen samt styre de forslag, der måtte komme fra medlemmerne.

 1. Årsregnskab for 2017 - gennemgang v/kasserer Anne Marie Broager herefter Rie - udsendt med indkaldelsen.

Regnskabet godkendt.

 1. Budget for 2018 – gennemgang v/kasserer Rie– udsendt med indkaldelsen.

Budgettet godkendt.

 1. Valg af formand – Stig genvalgt for 2 år uden modkandidater.
 1. Valg til bestyrelsen

Gunnar Thomasen - genvalgt for 2 år uden modkandidater.

Michael Svennevig – nyvalgt for 2 år uden modkandidater.

 1. Valg af suppleanter

Ingen af de tilstedeværende ønskede at stille op til den etårige post som suppleant, så bestyrelsen er i 2018 uden suppleanter.

 1. Valg af revisorer

Jan Andersen have 005 N valgt for 1 år.

Gerda Bilde have 118 N valgt for 1 år.

 1.  Valg af ekstern revisor udgår, da vi er under administration.
 1. Valg af vurderingsudvalg

Linda Lang have 09 N, Michelle Forchhammer have 13 S, og Kasper Gøtterup have 02 NB blev genvalgt.

 1. Valg til ukrudtsbanden

Aase Petersen have 127 N, Rosa Petersen have 30 N og Allan Riel have 119N valgtes.

 1. Valg af festudvalg - bl.a. med udarbejdelse til festliggørelse af H/F Prøvestenens 70 års fødselsdag.

Jarmo Alenius have 018 S, Jeanne Freitag have 125 N, Marianne Hansen have 029 N, Elsa Lauritsen have 096 N og Villy Bak have 124 N stillede op og blev valgt.

 1. Indkomne forslag

Forslag 1 fra bestyrelsen om, hvorvidt vi igen skal deltage i den officielle præmiefest blev vedtaget.

Forslag 1 fra Kasper blev allerede vedtaget sidste år. Det er blot et spørgsmål om at få det udført. Forslag 2 fra Kasper udgår.

 1. Udgår.
 1. Orientering fra Michael Svennevig oplæst af dirigenten. (se hjemmesiden under festival2018)
 1. Eventuelt. Sanne Jensen 51 N beder om opslagstavle ved Rema 1000, hvilket allerede er godkendt. Jarmo beder om penge til festudvalget.

Bestyrelsen gør opmærksom på, at punktet eventuelt er af oplysende karakter og der ikke her kan besluttes noget. Rie oplyser i sin egenskab af kasserer, at bestyrelsen indkalder til møde med festudvalget, hvor der kan aftales beløbsramme og aconto beløb vil blive udleveret. Regnskab skal foreligge efterfølgende.

Dirigenten takker for god ro og orden i forsamlingen og formanden takker efterfølgende dirigenten for at have gennemført generalforsamlingen eksemplarisk og med stor empati.

Christian Stig Bundgaard                        Paul Birkholm                    Jennie Riel

            Formand                                           Dirigent                           Referent