H/F Prøvestenen

Standardside

1

H/F Prøvestenen

Referat af ordinær generalforsamling fredag den 27. februar 2004

Ældrecentret ”LOFTET” Øresundsvej 4, 2. København S

Dagsorden:

1. Velkomst

2. Valg af dirigent

3. Valg af stemmeudvalg

4. Beretning

5. Regnskab

a. Regnskab for 2003

b. Fastsættelse af kontingent for 2004

c. Budget for 2004

6. Indkomne forslag

Forslag til vedtægtsændringer §7 - §8 -§19 (ny) indsendt af bestyrelsen

Forslag om vedligeholdelse af festpladsen – indsendt af Lone have 79 + Leon have 117

7. Valg

a. Formand

Nils Tornbo afgår efter tur. Kan genvælges

b. Bestyrelsesmedlem

Tom Baltzarsen afgår efter tur. Kan genvælges

c. Bestyrelsesmedlem

Anne-Marie Olesen afgår efter tur. Kan genvælges

d. Suppleant

e. Vurderingsudvalg

f. Revisorer

g. Festudvalg

8. Eventuelt

Møde start: kl. 19.10

Antal fremmødte deltagere: 74

Nils:

1. Velkomst

– derefter 1 minuts stilhed til at mindes de personer, som er

afgået ved døden i årets løb.

2. Valg af dirigent

– Knud Sebens blev valgt og dagsordenen godkendt.

3. Stemmeudvalg

– Jekvan – Marianne - Kim

2

4. Den udsendte beretning

Nils: Suppler beretningen med at gøre opmærksom på Hushøjden, omtalt i vedtægter

og ordensregler, må være op til 2,70m. (Tidligere 3,50m).

Der er i Kolonihaveforbundet lavet nye lejekontrakter. Disse kontrakter vil vi

alle få i løbet af sommeren.

Knud: Sætter formandens og bestyrelsens beretning til debat.

Beretningen enstemmigt vedtaget uden debat.

Nils:

5. Regnskab

A:

Bemærkning til regnskab for 2003.

Da der har været kongres i år, er visse udgifter steget lidt. Diæter og Transport.

Da Nils ikke har bil mere, skal andre betales for at køre. Desuden har der

været et tilskud til Børnekassen på kr.: 8000,-

Jane/161 Det undrer mig at der ikke er underskrift på det udsendte regnskab.

Knud: Grunden er at underskrifter kan kopieres – det originale regnskab er

underskrevet og opbevares af Nils. Det er helt normal procedure.

Jane/161 Det underskrevne er med datoen i dag – hvorfor det?

Nils: Fordi det er underskrevet i dag af revisorene.

Søren/112 Hvordan kan man lave en revision i dag?

Nils: Den er underskrevet i dag, men revideret på et tidligere tidspunkt.

Regnskabet godkendt med 69 stemmer for og 5 stemmer i mod.

B:

Kontingent fastsat til kr.: 1000,-

Beløbet til kontingent vedtaget

C:

Budgettet – udsendt til alle

Nils: Bemærkning til budgettet:

Indtægterne er sat lidt ned. Nogle år går det sådan, at nogle haver bliver lejet

ud flere gange, det regner vi ikke med sker i år.

3

Kenneth/062Hvad bliver Benzin brugt til, nu da Nils ikke har bil mere?

Nils: Transport af f.eks. gamle køleskabe + benzin til generator.

Budgettet for 2004 vedtaget.

6. Indkomne forslag

.

Forslag vedr. vedligehold af festpladsen (Lone/079 + Leon/117)

Nils: I vores vedtægter står der at bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde.

Festudvalget står også for at holde orden på festpladsen, men vi opfordrer til at

alle selv fjerner affald som f.eks. øldåser.

Grethe/060 Før i tiden pålagde man f.eks. 2 timers pligtarbejde – opfordrer hermed

bestyrelsen til at indkalde til pligtarbejde.

Leon/117 Vil gerne have hjælp til fjernelse af ukrudt fra festpladsen.

Nils: Der er en lille sluttet kreds der hjælper når der er hjælp behov med div.

opgaver som f.eks. oprydning mod et par øl. Vi mener det fungerer bedrer end

en stor gruppe.

Søren/112 Tak til de der laver arbejde i H/F.

Kenneth/062 Gør opmærksom på, at det kun er ved baren der er cement og at

bestyrelsen også skal lave pligtarbejde.

Nils: Vi bruger alle meget af vores fritid på bestyrelsesarbejde.

.

Grethe/060 Gør opmærksom på at Leon (kasseren) gør et stor stykke arbejde på festpladsen

og brandpladsen.

Forslag til vedtægtsændringer

Nils: Grunden til ændringerne er at vedtægterne skal være samstemmende med

Kredsens.

§ 7 stk. 1

Teksten ændres til:

Haver kan kun udlejes til personer med bopæl i HT-området, som ikke har hus med have,

kolonihave eller nyttehave

4

Nils: HT området dækker det meste af Sjælland – de der gerne vil vide præcis hvor

grænsen går kan evt. få det oplyst hos HUR. Nils vil gerne skaffe et kort over

området, hvis nogen vil se det.

Referentens bemærkning: De forskellige zoner kan ses ved busstoppestederne.

Ændring af § 7 stk. 1 vedtaget med 73 for og 1 imod.

Nils: § 7 stk. 2 udgår da det ikke kan lade sig gøre i praksis

§ 7 stk. 2

Udgår

Jeanette/167Har man kr.: 1000,- til havelejen kan man også skaffe de sidste 500.

Jekvan/079 Den paragraf stammer fra gammel tid da folk ikke havde så mange penge og da

H/F Prøvestenen stadig var Nyttehave.

Sletning af § 7 stk. 2 vedtaget.

Knud: Indekstallet er for tiden max. Kr.: 7.960,-

Nils: Ved salg får vi max. prisen fra Kredsen.

Jekvan/079 Det er sådan at vi i vurderingsudvalget, har valgt at fastholde de kr.: 6000,-

Hvis vi skal holde os til indekstallet kræver det, at vurderingsudvalget skal på

kursus.

§ 8 stk. 1

Teksten ændres til:

Huspris ved overdragelse til ny eller anden lejer fastsættes af det af generalforsamlingen

valgte vurderingsudvalg.

Max. Prisen fastsættes hvert år af Kolonihaveforbundet i.h.t. pristallet.

§ 8 stk. 2

Udgår

Ændring af § 8 vedtaget

§ 19 ( NY)

Vurderingsudvalgets medlemmer har pligt til at følge Kolonihaveforbundets vurderingskurser.

5

Nils: Det er et krav fra Kredsen, at vurderingsudvalget skal på kursus så vurderingen

bliver ens, i de forskellige haveforeninger.

Indføjelse af § 19 vedtaget.

7. Valg

A: Formand Nils Tornbo – genvalgt

B: Bestyrelsesmedlem Tom Baltzarsen – genvalgt

C: Bestyrelsesmedlem Anne-Marie Olesen – genvalgt

D: Suppleant Henning Larsen - genvalgt

E: Vurderingsudvalg

Jekvan Zahariassen

Fritz Therkildsen

Jan Andersen

F: Revisor: Alice Christensen – genvalgt

Revisorsuppleant: Birgit Lind – genvalgt

G: Festudvalget:

Leon Kristensen / 117

Kenneth Larsen / 062

Grethe Fæster / 060

Jane / 161

Birger / 057

Kim + Jeanette / 167

8. Eventuelt

Nils: Legeplads – det er en for stor belastning, da der kræves forskelligt med hensyn

til sikkerhed .

Ny skurvogn – er til alles benyttelse og alle der bruger den bedes være med til

at holde den pæn.

Knud: Gør opmærksom på at intet kan besluttes under ”Eventuelt”.

Gitte/146 Forslag vedr. skurvogn – den skal kunne lejes ud til private fester af lejere.

Kenneth/062 Ang. Regnskabet – festudvalgets regnskab, hvorfor har vi ikke talt om det,

er det blevet godkendt?

6

Jane/161 Trækvognene bedes sat i stand med udskiftning af hjul o.s.v.

Jeanette/167 Havemøblerne i den ny skurvogn bedes sat i stand.

Gitte/146 Til påske hvor mange er i haven for plante, kan vi ikke få åbnet for vandet så vi

kan vande de nye planter?

Nils: Skurvognen er lige kommet og vil blive sat i stand når vi for noget mere dagslys,

længere dage.

Ved sæson start bliver diverse vogne efterset og repareret.

Regnskab – dagsordenen skal holdes og det punkt har vi passeret.

Vand – åbne/lukke – vi kan ikke åbne hvis det er frostvejr, det er for dyrt i

reparation hvis rørene springer. Henviser til Højen der har måttet betale dyrt

for at have åbnet for vandet i påsken i tidligere år.

Henning/029 Havepræmier – hvorfor kan vi ikke få nogle nye med til præmiefest, der er

altid de samme det er med.

Nils: Det foregår på den måde, at dem der har fået havepræmie, udvælger næste års

10 pæneste haver. Ud af de 10 haver vælger Kolonihaveforbundets havekonsulent,

så 5 haver der får præmie. Hvis man har fået havepræmie skal der gå 5 år

før man igen kan få præmie.

Kim/167 Vil gerne have åbnet for vandet i påsken – vi kan da ikke plante uden vand.

Søren/112 Fodbold til sommer – foreslår en solfanger til TV i den nye skurvogn.

Mogens/026 Nu kan det være nok, bestyrelsen gør et godt stykke arbejde.

Leon/117 Gør noget selv for at festpladsen og møblerne er i orden.

Nils: Det var de sidste kommentarer under ”Eventuelt” – Tusind tak for fremmødet.

Knud: Runder af med tak for god ro og orden

Mødet slut kl.: 21.00

Formand Referent Dirigent

Nils Tornbo Anne-Marie Olesen Knud Sebens

7

Programmet

for

2004

Sct. Hansfest: Fredag den 25. juni

Børnetur: Lørdag den 7. august

Høstfest: Lørdag den 4. september

Fodbold mod Højen: Bliver meddelt senere

Vi ønsker alle en god sommer og en god havesæson i 2004

Bestyrelsen

Glæd jer selv og naboen

Hold have i god stand

!!!! HUSK !!!! OPSLAGSTAVLEN !!!! HUSK !!!!