H/F Prøvestenen

Standardside

H/F PRØVESTENEN BILAG A

Denne beretning vil omhandle den sidste sæson på Skanskas jord i Kløverparken.

Den 1.december 2009 blev den endelige opsigelsesdato, men…….

Der har været ”mange sten i vejen”. Bestyrelsens fornemste og vigtigste opgave har været forhandlinger med Kbh. Kommune og Skanska, for at vore huse måtte blive stående til det nye område på AF er klar. Aftalen og kravet var, at husene skulle være væk 1.december 2009, og hvis AF ikke var klar, skulle husene opmagasineres og siden flyttes til AF. Iflg. erfaringen fra ”Faste Batterier”s flytning ville dette være en katastrofe, husene ville i mange tilfælde forfalde, og der ville forekomme mange tyverier og hærværk. Desuden ville vi miste det økonomiske tilskud fra Kbh. Kommune.

Borgerrepr. (BR) vedtog i 2 omgange efter indsigelse fra ”Lille Nok”omkring Nattergalehegnet den samlede plan for Amager Fælled. Denne langsommelige proces medførte, at vi fik flyttet opsigelsen, der var fastsat til 1.maj 2009 til 1.december 2009.

Lille Nok” var dog ikke tilfredse, rettede henvendelse til EL v/Morten Kappel, der benyttede sig af sin ret til at tilbagesende sagen til udvalget, der genoptog møder med Vej-& Park omkring Nattergalehegnet. Arbejdet på vort område gik, som mange bemærkede, i stå. På et tidspunkt var kravet at Nattergalehegnet skulle koste 40-50 nyttehaver.

Hele dette cirkus holdt arbejdet i området stille i ca 3 mdr., men 27.08.09 blev sagen igen behandlet i BR og vedtaget, og man kunne genoptage projektet 01.09.09.

Opsigelsen af H/F blev fastholdt til fraflytning 1.deember 2009, men alle parter så positivt på problemerne, der endda hen ad vejen yderligere blev forstærket af dårligt vejr.

Som anført i referat fra sidste generalforsamling på forespørgsel om gennemførelse af præmiefest var svaret, at gennemføre havesæsonen ”som vi plejer”, men forberede flytning ved sæsonafslutning. Dette blev også fastslået ved flagnedtagning 4.oktober.

..2

2

Der blev afholdt 2 ”pladsmøder”, hvor problemerne blev drøftet. Bl.a. var mange interesserede i flyttekørsel, og bestyrelsen påtog sig at finde fælles løsning. I øvrigt blev det her påpeget flere gange, at havegangene i den forbindelse skulle gøres bredere, så hække/hegn ville forsvinde. Det blev også fastslået at huse, der ikke kan flyttes, skal nedrives, glas skal i spec containere. Dertil er kommet at grundene skal ryddeliggøres.

Der blev udsendt spørgeskema omkring flytningen. Skemaet skulle være returneret 30.08.09, og næsten alle returnerede skemaet. Det er et godt materiale at arbejde videre med.

Desværre kunne vi ikke udsende den endelige lodplan, da BRs forsinkelser og Nattergalehegnet ændrede på tegningen hele tiden. Endelig 07.01.10 modtog vi den endelige plan på 200 lodder.

Denne plan er nu udsendt i A4-format, men kan også ses på kommunens hjemmeside. Ønskerne om havelod skal være retur 28.02.10. Lodderne fordeles efter ancienitet/ønske. Resten vil blive fordelt af bestyrelsen.

Der er etableret 2 toiletbygninger med 2 toiletter samt 1 handicaptoilet med tanktilslutning, el og vand.

Desværre er det som nævnt den værste vinter i 15 år med sne og hård frost. Dette vil også forsinke flytningen. Indtil videre er Kbh. Kommune og Skanska velvillige omkring at udstrække arbejdsgangen, men opsigelsen pr. 1.december 2009 står ved magt.

Vi har lånt jorden i 60 år og skal nu levere den tilbage.

Der blev arrangeret 60-års-og flyttefest 05.09.09 med reception om eftermiddagen og middag om aftenen for H/Fs medlemmer. Skanska ydede, trods deres ændrede forhold omkring Kløvermarksprojektet, tilskud til festlighederne på kr. 40.000,00 incl moms.

Festudvalget og bestyrelsen forestod arrangementet.

3

3

Vi modtog følgende gaver:

Anonym havelejer kr. 1.000,-

Kreds 1 kr. 500,-

Snedriver Fotocollage + Bænk

Strandlyst Gavekort kr. 500,-

Vennelyst kr. 500,-

Rosen 1 ks. Øl

Vi ønsker tillykke til vore præmietagere, der blev fejret på SCANDIC:

Have nr. 040 Ole Svendsen

Have nr. 115 Lis Bak

Have nr. 123 J. Christensen/K. Rasmussen

Have nr. 128 Mie & Karen Bøgedal

Have nr. 162 Yvonne Jensen

Endelig skal det nævnes, at vi afviklede fodbold mod Strandlyst i øsende regnvejr med et godt resultat, ligesom der blev afholdt Sct. Hansfest. Tak til festudvalget for endnu en god og hermed den sidste sæson på Kløvermarken

BESTYRELSEN