H/F Prøvestenen

Vedtægter

VEDTÆGTER FOR HAVEFORENINGEN PRØVESTENEN

§1. HAVEFORENINENS NAVN OG STIFTELSE.

1.1 Foreningens navn er Haveforeningen Prøvestenen.

      Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

1.2. Foreningen er stiftet 1948.

§ 2. Formål og virke.

2.1 Foreningen har til formål at administrere og forvalte det til kolonihaveformål lejede areal i overensstemmelse de betingelser, der er lagt til grund herfor samt for området i sin helhed og indeholdt vedtægt for kreds 1 og Kolonihaveforbundet.  

2.2 Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre , at bestemmelser, som er nedfældet i en på området lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveområde eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

2.3 Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihaveforbundet

§.3. Formål og virke.

3.1. Som medlem kan optages myndige personer, der samtidigt lejer en have ved medlemsskabets indgåelse.

3.2 Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for haveforeningen.

Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Hvis det kræves, at lejer har bopæl i kommunen for at kunne leje en kolonihave, er medlemmet forpligtiget til straks at opsige sit lejemål ved fraflytning fra kommunen. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. § 8.

3.3. Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4. Ved leje af en havelod oprettes en lejeaftale.

3.5 Et medlem kan kun leje én have og kan samtidigt ikke være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet. Overtrædes denne bestemmelse skal bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel. jfr. §.8.

§.4. Hæftelse.

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtigelser.

§. 5. Medlemskapitalen.

6.1. Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som foreningens bestyrelse har forelagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan fastsætte engangbeløb til udførelse af større anlægsarbejder, f.eks kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsbeløb er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

6.2 Betaling af leje anses for rettidigt, når den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller når denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder lejen eller anden pligtig pengeydelse til betaling på en helligdag, en lørdag eller på Grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

6.3. Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastlagt gebyr for hver forsinket betaling samt bringe lejemålet til ophør, jfr. §.8

§.7. Ordensregler og vedligeholdelse af det lejede.

7.1. Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

7.2. Medlemmet er pligtig at overholde alle de bestemmelser, som foreningens generalforsamling, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administere.

7.2. Medlemmet er pligtig til at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§. 8. Ophævelse/opsigelse og overdragelse af lejemål.

8.1. Lejer har ret til at opsige sit lejemål af havelodden i henhold til reglerne i lejekontrakten mellem lejer og forening.

8.2. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller fremsat, f.eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen på lejers adresse.

Det er en forudsætning for ophævelsen at ophæve den indgåede aftale, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

8.3. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods påtale fortsætter dermed, eller såfremt lejeren af en havelod eller dennes hustand ved sin adfærd er til væsentlig gene og ulempe for foreningen og dens medlemmer.

8.4. Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgåede lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misligeholder den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pålagt området ude fra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordensbestemmelser.

Overtrædelse af forbuddet mod at benytte kolonihavehuset til helårsbeboelse er en grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området.

8.5. Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse. bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overdragelsestidspunktet.

8.6. Når lejeretten til en havelod overtages af en pantekreditot med henblik på fyldestgørelse, bortfalder lejers lejeret til havelodden fra overtagelsestidspunktet.

Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive foreningsanlæg påføres skade.

8.7. Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til indtrædelse i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgående vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgå i salget.

Salg kan ikke betinges af en forpligtigelse for køber til samtidigt at købe indbo og redskaber.

Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte retningslinjer.

8.8 Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

8.9. Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemålets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende bestemmelser overdragsregler, jfr. Forbundsvedtægtens § 7, pkt. 5, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved en umiddelbar fogedforretning. Bestyrelsen bestemmer herefter, hvem der kan overtage have og bebyggelse samt vilkår for overtagelsen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte vurderingsregler.

Hvis bebyggelse ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen beretiget til at sælge bedst mulig evt. ved aktion.

Foreningen er berettiget til ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemsskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.m

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejeaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje og andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medllemet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

8.10. Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevist eller ubevist har fortiet forhold eller pantsætning af den bebyggelse m.v. der overdrages. Bestyrelsen kan kræve, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen.

8.11. Medlemmet har ret til at overdrage lejemålet til en slægtning i ret op- og nedadgående linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage til andre.

8.12 Afgår et medlem ved døden, ophører lejemålet efter 3 måneder pr. 1.ste i en måned. Dog gælder:

At en efterlevende ægtefælde har ret til at fortsætte lejeaftalen, med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

At en person, med hvem afdøde har levet i et ægteskabslignede forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal - medmindre foreningen har væsentlige grunde til at modsætte sig det - have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.

At en myndig slægtning i op og nedgående linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af kolonihavehuset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

Bestyrelsen skal påse, at de anførte betingelser er opfyldt.

§9. Fællesarbejde.

9.1. Foreningens medlemmer er forpligtiget til at medvirke til ren - og vedligholdelse af veje, stier og andre arealer, der i følge hovedlejekontrakten hører til området, samt vedligeholdelse af foreningens faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

9.2. Bestyrelsen kan indkalde foreningens medlemmer til deltagelse i de nævnte aktiviter. Bestyrelsen kan pålægge medlemmer, der udebliver herfra, en afgift fastsat af generalforsamlingen. Pålagt afgift bestragtes som en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

§ 10. Generalforsamlig.

10.1. Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed

10.2. Den ordinære generalforsamling afholdes hver år senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent og referent

2) Beretning

3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning

4) Indkomne forslag

6) Valg af formand/kasser

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleater

8) Valg af interne revisorer og suppleanter

9) Valg af en ekstern revisor

10) Valg af vurderingsudvalg.

10.3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsesmedlemmer medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

10.4. Ekstraordinær generalforsmaling afholdes endvidere, hvis mindst 50 procent af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

10.5. Bestyrelsen er i de stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

10.6. Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrelsen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbudne udgifter afholdes af foreningen.

10.7. Beslutninger på ekstraordinær generalforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 ad de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen er tilstede. Bestemmelserne i stk. 10 -14 gælder også for ektraordinære generalforsamlinger.

10.8. Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 30 dages varsel. Ekstra ordinær generalforsamling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

10.9. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 1. februar. Indkomne forslag udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Behandling af indkomne forslag forudsætter forslagsstillers tilstedeværelse.

10.10. Adgang til genralforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt deres ægtefælde eller samlever.

10.11. Hvert havelod har 1 stemme

10.12. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

10.13. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de angivne stemmer.

Skal der stemmes om forslag til: ./. Vedtægtsændring, Optagelse af kollektive lån, Ektraordinære indskud, Haveforeningens opløsning - kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmer er mødt, og 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilskrækkeligt stort, men at 2/3 afgivne stemmer går ind for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 stemmer

10.14. Referat fra Generalforsamlingen underkrives af dirigenten, referenten samt foreninges formand.

§11. Bestyrelsen.

11.1 Generalforsamlingen vælger blandt foreningensmedlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelseaf foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger. En opstillet som er forhindret i at være tilstede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet skriftlig erklæring herom.

11.2. Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2 årig periode.

Formand og kasser vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år. 2 bestyrelses medlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

11.3. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod,med mindre der er tale om udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamling. Afgår formanden eller kasseren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker uddelbart før den ordinære generalforsamlig.

11.4. Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.

11.5. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i en behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet perosn er involveret, eller på anden måde er personligt involveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

11.6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

11.7. Der føres protokol over forhandlinger på bestyrelsesmøder.

11.8. Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disponering over midlerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

11.9. Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/ udlæg til telefon, kontorhold m.v. dækkes af foreningen.

11.10. Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

- bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger.

- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med administration af foreningens midler.

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningspligt ved:

-uagtsomme ansvarspådragende handlinger

- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningen erstatningsansvar over for trediemand.

- en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i foreningen.

§.12. Tavhedspligt.

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavhedspligt med hensyn til oplysningers økonomiske og personlige forhold, som medlemmerne får indsigt i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultat af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse.

§.13. Tengningsret.

I  økonomiske forhold tegnes foreningen udaftil af formanden og kasseren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse, i alle forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§.14. Regnskab og revison.

14.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det påhviler kasseren at udarbejde et årligt driftregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtigelser. Det påhviler i øvrigt kasseren på de ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

Årsregnskab skal udarbejdes i overenstemmelse med god regnskabskik og være i overenstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejds med bistand af en registreret eller statautoriseret revisor.

14.2. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

14.3. Revisorene skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. kasse eftersynet skal omfatte både kontantbeholdningen og bankindeståender.

§.15. Foreningens opløsning

15.1. Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtigelser overfor den opløste foreningsmedlemmer.

15.2. Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer, der er registeret som medlemmer på dette tidspunkt.

15.3. Foreningen kan ikke opløses, så længe lejekontrakten med udlejer er i kraft.

Vedtaget på Generalforsamlingen d. 15. september 2014.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail